Forskningsområde

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø berører den enkeltes arbeid og hvordan organiseringen av arbeidet påvirker den yrkesaktive. Oppdatert kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer som virker inn på helse og sikkerhet på arbeidsplassen er nødvendig, og gir et godt utgangspunkt for arbeidet med å skape et helsebringende arbeidsliv. På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

illustrasjonsbilde, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø berører den enkeltes arbeid og hvordan organiseringen av arbeidet påvirker den yrkesaktive. Om arbeidet virker berikende og gir faglig og personlig vekst, eller om det virker lite motiverende og nedbrytende. Det berører de mer uformelle sosiale relasjonene på arbeidsplassen og om relasjonene er gode eller mindre gode for alle eller noen. Slik som trivsel og klima, konflikter og isolasjon. Til sist omfatter det også samspillet mellom arbeidsoppgaver og person, eller det vi kan kalle organisering og organisatoriske betingelser.

Et systematisk arbeid rettet mot psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, innebærer både å fremme positive faktorer (positive utfordringer, meningsfullt arbeid, medbestemmelse og sosial støtte, anerkjennelse og belønning), og å redusere forekomsten av kjente risikofaktorer (for stort arbeidspress, lange arbeidsuker, ugunstige arbeidstidsordninger, usikkerhet knyttet til endringer og omstillinger, samt vold, mobbing og trakassering).

Kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer som virker inn på helse og sikkerhet på arbeidsplassen, gir et godt utgangspunkt for arbeidet med å skape et helsebringende arbeidsliv.

På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet – slik som: arbeidstid og balanse mellom arbeid og privatliv, organisatoriske endringer, arbeidstilknytning og jobbusikkerhet, trivsel, tilhørighet og motivasjon, belønning og karrieremuligheter, krav i jobben og egenstyring (kontroll), positive sosiale relasjoner, innsats og belønning samt negative sosiale relasjoner som mobbing, trakassering og vold.

Prosjekter

Publikasjoner