Forskningsområde

Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Eksponering for kjemikalier og biologiske agens forekommer de fleste steder i arbeidslivet, men det er stor variasjon mellom næringene og yrkesgruppene med hensyn til omfanget av og typen kjemisk eksponering. STAMI arbeider blant annet med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere.

Illustrasjonsbilde

Eksponering for kjemikalier og biologiske agens forekommer de fleste steder i arbeidslivet, men det er stor variasjon mellom næringene og yrkesgruppene med hensyn til omfanget av og typen kjemisk eksponering. Bedre kunnskap om kjemiske eksponeringer, teknologisk utvikling i industrien og reguleringer av arbeidslivet har redusert de kjemiske eksponeringene vesentlig i de typiske industriyrkene.

Like fullt er det fortsatt mange som utvikler yrkesrelaterte sykdommer grunnet slike eksponeringer. I enkelte tilfeller er helseeffektene svært alvorlige, og i verste fall kan utfallet være dødelig. Kjemiske stoffer og stoffblandinger og biologiske agens kan komme i kontakt med kroppen og inn i kroppen ved inhalasjon, øye- og hudkontakt og også via mage/tarm.

Risikoen for helseskade avhenger av stoffenes egenskaper, men det er viktig å poengtere at eksponeringspotensialet henger nøye sammen med hvordan kjemikaliene brukes eller dannes, og hvor ofte og i hvilken grad man er eksponert. Enkelte yrkesaktive kan bli utsatt for flere kjemikalier samtidig, såkalt blandingseksponering. Et eksponeringsnivå som er vurdert å gi liten risiko for helseskade basert på et enkelt stoff, er ikke nødvendigvis risikofritt dersom personen samtidig blir eksponert for andre stoffer.

STAMI arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere, samt studier av mekanismer for hvordan skader skjer.

Prosjekter

Publikasjoner