Prosjekter

Prosjekt 27. mars 2023

Måling av asbest ved brann og ved arbeid på branntomter

Selv om det fra 1985 har vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer i Norge finnes det fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igje...

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2029
Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for virus i ulike arbeidsmiljø (VIRIAM)

Prosjektet skal gi bedre kunnskap om forekomst av virus og bidra til en bedre forståelse av risikoen for biologisk eksponering i kloakk- ...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025
Prosjekt 29. april 2022

PARC - Partnership for Assessment of Risk of Chemicals

EU-prosjektet Partnership for Assessment of Risks from Chemicals - PARC - har som mål å fremme forskning, dele kunnskap og forbedre metod...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2029
Prosjekt 15. oktober 2021

Undersøking av om styreneksponering kan gi auka risiko for lymfohematopoietisk kreft

Prosjektet skal sjå på mogleg auka risiko for lymfohematopoietisk kreft ved eksponering for styren ved å kombinere og harmonisere eksiste...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for plantevernmidler og mikrobiologisk mangfold blant veksthusansatte

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om eksponering for utvalgte plantevernmidler blant veksthusarbeidere i Norge, hvordan denne ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Prosjekt 25. november 2021

Proteiner i luft – Ny markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien?

Formålet med prosjektet er å undersøke om proteiner i luft kan være en god markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien, sa...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 7. oktober 2021

Kartlegging og karakterisering av eksponering i byggebransjen ved riving og renovering av bygg (ByggX)

I dette prosjektet vil vi kartlegge den eksponeringen bygningsarbeidere utsettes for når de arbeider med renovering. Vi vil også karakter...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 7. oktober 2021

Eksponeringskarakterisering ved produksjon av silisium og silisium-baserte nanopartikler (Silufta)

Dette prosjektet fokuserer på å identifisere og karakterisere eksponeringa i laboratoriet der Si-nanopartiklar blir produsert.

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2022
Prosjekt 8. oktober 2021

Plastics Fate and effects in the human body

Målet med prosjektet er å gi betre forståing av kva verknad mikro- og nanoplastpartiklar og tilknytte tilsettingsstoff og forureinande st...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 24. november 2022

NanoBioReal – nanomaterialer og helseeffekter

Innånding er den viktigste inngangsporten for små partikler og andre forurensninger til kroppen.

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2022
Prosjekt 12. oktober 2021

Utvikling av realistiske metodar for testing og risikovurdering av nanomaterialar (PATROLS)

Prosjektet har som mål å utvikle effektive laboratorieteknikkar, og bioinformatiske verktøy som kan bli brukt til å gi betre risikovurder...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2021
Prosjekt 28. mars 2023

Sammenlikning av eksponering og helse ved legging av lavtemperaturasfalt og varmasfalt

Kan eksponering ved asfaltarbeid kan gi negative helsekonsekvenser som redusert lungefunksjon og systemisk inflammasjon?

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2023
Prosjekt 6. oktober 2021

Kartlegging av biomarkørar for blodpropp og inflammasjon hos elektrikarar utsett for dieseleksos under arbeid i tunnel

Prosjektet skal undersøke om det er målbare negative helseeffektar ved å jobbe i tunnel der det er venteleg høg eksponering av dieseleksos.

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2023
Prosjekt 8. februar 2022

Bioaerosoler i sjømatindustrien

Kartlegger sammensetningen av allergi- og inflammasjonsskapende bioaerosoler i sjømatindustrien, og undersøker de underliggende cellulære...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 8. august 2019

Dieseleksos, biomarkører og toksiske mekanismer

Målet med prosjektet er å etablere nye, sensitive molekylære/epigenetiske biomarkører for yrkeseksponering for dieseleksos, samt øke fors...

Avsluttet Prosjektperiode 2019 – 2020
Prosjekt 12. oktober 2021

Interaksjonar mellom immunceller og partiklar i utviklinga av lungerelaterte helseplager (PartiCell)

Arbeidarar som pustar inn partiklar kan utvikle akutte og kroniske helseplager som astma, KOLS, lungefibrose og hjarte-karsjukdomar. Føre...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 22. mars 2023

Nanopartikler i medisinsk utstyr og arbeidstakernes helse (Safe-n-Medtech)

Målet med prosjektet er å kartlegge eksponeringen av nanopartikler under produksjon av nanoteknologibasert medisinsk utstyr og å undersøk...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 19. september 2019

Undersøker hvordan man best kan måle eksponering for benzen

Formålet med prosjektet er å undersøke om eksponering for benzen kan kartlegges like godt, eller bedre, med urinprøver som med luftprøver...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 25. oktober 2019

Evaluerer helserisiko ved eksponering for sement

Hensikten med prosjektet er å oppdatere kunnskapsstatusen om helserisiko ved eksponering for sement i yrkeslivet. Innånding av sementstøv...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 13. januar 2020

Helseeffekter av biologisk eksponering i avfallsbransjen

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om den biologiske eksponeringen ved håndtering av avfall. Vi vil også studere om helseeffekt...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 9. desember 2021

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking: eksponering, sykdom og forebyggende tiltak (HERO BRANN)

Brannkonstablers eksponering for kreftfremkallende stoffer og varme i forbindelse med øvelsesbranner ved bruk av dagens og neste generasj...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 8. juli 2019

Eksponering og helseeffekter ved gjenvinning av avfall fra oljeboring

Det har blitt rapportert om plager som lukt, hodepine og tretthet blant arbeidere som gjenvinner oljeboringsavfall . Eksponering på arbei...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 30. august 2019

En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

'En bra dag på jobb' er et pilotprosjekt der målsetningen var å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmilj...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2019
Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Prosjekt 12. oktober 2021

Nano-Cancer: Kreftframkallande effektar av fabrikerte nanopartiklar

Prosjektet handlar om å kartlegge moglege mekanismar for utvikling av kreft som følge av nanopartikkeleksponering. Prosjektet bygger på S...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022