Prosjekter

Prosjekt 8. juli 2019

Eksponering og helseeffekter ved gjenvinning av avfall fra oljeboring

Det har blitt rapportert om plager som lukt, hodepine og tretthet blant arbeidere som gjenvinner oljeboringsavfall . Eksponering på arbei...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 8. august 2019

Dieseleksos, biomarkører og toksiske mekanismer

Målet med prosjektet er å etablere nye, sensitive molekylære/epigenetiske biomarkører for yrkeseksponering for dieseleksos, samt øke fors...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2020
Prosjekt 19. september 2019

Undersøker hvordan man best kan måle eksponering for benzen

Formålet med prosjektet er å undersøke om eksponering for benzen kan kartlegges like godt, eller bedre, med urinprøver som med luftprøver...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 25. oktober 2019

Evaluerer helserisiko ved eksponering for sement

Hensikten med prosjektet er å oppdatere kunnskapsstatusen om helserisiko ved eksponering for sement i yrkeslivet. Innånding av sementstøv...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2021
Prosjekt 13. januar 2020

Helseeffekter av biologisk eksponering i avfallsbransjen

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om den biologiske eksponeringen ved håndtering av avfall. Vi vil også studere om helseeffekt...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 30. august 2019

En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

'En bra dag på jobb' er et pilotprosjekt der målsetningen var å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmilj...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2019
Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Prosjekt 5. april 2017

Kreftrisiko blant brannmenn

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkn...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2022
Prosjekt 11. mars 2016

Generering, beskyttelse fra og helseeffekter av støv i nano-størrelse i smelteverksindustrien (DEMASKUS)

Det er mye fokus på å kontrollere og redusere eksonering for støv generert i de forskjellige produksjonsprosessene i ferrolegerings- og S...

Pågående Prosjektperiode 2016 – 2018
Prosjekt 30. september 2015

Deteksjonsmetoder for luftbårne soppartikler

Eksponering for soppartikler i innendørs- og arbeidsmiljøet kan spille en viktig rolle i utvikling og forverring av luftveissykdommer som...

Avsluttet Prosjektperiode 2015 – 2016
Prosjekt 15. desember 2015

Undersøkelse av partikkelstørrelsesfordeling, morfologisk og kjemisk sammensetning av partikulær uorganisk forurensning i utvalgte arbeidsmiljøer

Hensikten med prosjektet er å undersøke den partikulære forurensningen som forekommer i arbeidsluft i forskjellige industrielle prosesser...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2020
Prosjekt 16. mars 2016

Renholdsmidler i sprayform: frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene?

Både arbeid i hjemmene og yrkeseksponering i renholdsbransjen med bruk av renholdskjemikalier er satt i forbindelse med økt risiko for as...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2018
Prosjekt 23. desember 2014

Biologisk monitorering av ovnstappere eksponert for mangan i manganlegeringsindustrien

Eksponering for mangan i arbeid kan føre til nevrologisk lidelse. Man har tradisjonelt overvåket eksponertes arbeidsmiljø ved å måle kons...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 27. februar 2015

Sopp, mykotoksiner og endotoksiner i grisefjøs

Modern pig farming in closed stable environments with high animal densities can lead to poor indoor hygienic quality. Mycotoxin exposure ...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring

Olje- og gassproduksjon genererer årlig mye avfall som sendes til behandlingsanlegg på land, hvor avfallet behandles og deponeres eller d...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 1. juni 2015

Måling av tremor- har måletiden betydning?

All bevegelse er enten viljestyrt eller ikke-viljestyrt (ufrivillig). Tremor (skjelving) er ufrivillig bevegelse, og den defineres gjerne...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 30. desember 2014

Nasjonalt (norsk) initiativ for utvikling av en felles tilnærming for regulatorisk testing av syntetiske nanomaterialer

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

Epigenetiske mekanismer for toksisitet av dieseleksospartikler

Både epidemiologiske og eksperimentelle studier har vist at luftforurensning er assosiert med økt risiko for å utvikle lungesykdommer som...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Fysiologiske effekter av arbeidsmotivert aktivitet

I dette prosjektet vil vi studere om arbeidsplassmotivert, økt fysisk aktivitet hos veiarbeidere og deres ledere kan ha en positiv innfly...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 26. februar 2015

Oppfølging av kreftforekomst i bloddannende organer hos tidligere ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene ved NTNU

I 1997 ble det identifisert en opphoping av kreft i bloddannende organer hos (tidligere) ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene....

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 23. desember 2014

Arbeidstidsordninger og betydningen av disse for risikovurderinger av kjemikalier

In recent years, an increasing proportion of the work force has been employed in various types of shift work and other unusual working ho...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Kjemisk indusert lungekreft, kjønnsforskjeller og epigenetikk

Røyking er den viktigste enkelte etiologiske faktor for lungekreft, men det er estimert at opp mot 18 % av lungekrefttilfeller kan tilskr...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Prosjekt 30. desember 2014

Eksponering for ultrafine partikler i arbeid og risiko for hjerte- og karsykdom

Flere undersøkelser de senere årene har vist en økt risiko for hjerte- og karsykdom i almenbefolkningen i forbindelse med høy utendørs lu...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

NANOREG-EU prosjektet

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er ...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Epigenetiske endringer i sentrale døgnrytme, melatonin, kjønnshormon reseptorer og deres betydning for brystkreftrisiko i norske sykepleiere

Brystkreft utgjer 22,8% av alle krefttilfelle og er den vanlegaste kreftforma på verdsbasis. Dei siste åra har den mogelege påverknaden a...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2018