Symboler

I registreringen blir det brukt noen symboler som kan være nyttig å kjenne til. De fleste av disse møter du allerede i registreringens første trinn, trinn 1-Registrer prøve, der prøveinformasjon blir lagt til.

 Forstørrelsesglasset markerer søkbare hierarkiske lister. Her kan du søke i listene eller lete deg frem i mappestrukturen etter alternativet som passer for dine prøver.

 Ved å trykke med musepekeren på denne fjernes innholdet i feltet

 Denne pilen markerer nedtrekkslister som du får frem ved å trykke på symbolet.

 Spørsmåltegnet markerer hjelptekster til de ulike feltene i trinn 1, og åpnes ved å holde musepekeren over symbolet

 Inneholder generell informasjon og tips i forbindelse med registreringen, og finnes på de fleste av sidene i registreringsløsningen. Trykk på symbolet for å lese hjelpeteksten.

 

Ord og begreper

Noen ord og begreper er listet nedenfor. For deg som har mye erfaring med yrkeshygiene, og måling av luft på arbeidsplassen vil det meste være kjent. Mange av begrepene er hentet fra AT450Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren

Aktør
En aktør er en person, gruppe eller organisasjon. Alle med tilgang til Altinn kan representere en aktør, seg selv, og kan på vegne av seg selv blant annet se på selvangivelsen. Mange har i tillegg ulike roller og rettigheter i forbindelse med arbeid eller ulike verv, og kan da representere andre aktører som en ideell organisasjon eller som for EXPO online, en bedrift.

Tilgangsstyring
Tilgangsstyring er en egen rolle i Altinn. Personer som har denne rollen kan gi og fjerne roller og rettigheter på vegne av en virksomhet (aktør). Daglig leder har automatisk denne rollen, men kan delegere denne videre til andre i virksomheten. Les mer om roller og rettigheter.

Yrkeshygieniske målinger er målinger gjort i forbindelse med arbeidsmiljø. Det kan måles på ulike stoffer (forbindelser) i både blod/urinprøver og prøver fra luften på den aktuelle arbeidsplassen.

Felter blir i EXPO online brukt om informasjonen som skal fylles ut. Eksempel er utfylling av feltene serie-ID og prøve- ID, Sted for prøvetaking, arbeidsoperasjon.

Serier: En serie er en samling med prøver med fellestrekk som f.eks at de har blitt tatt i forbindelse med et prosjekt, tiltak, samme tidsperiode, eller på samme skift.

Prøver og målinger: En prøve kan være en eller flere analyser (målinger) gjennomført med samme type prøvetaker. Dersom ulike analysemetoder benyttes for å analysere ulike stoff, kan det være prøven må deles opp i flere prøver for å kunne registrere analysemetode korrekt. En prøve kan inneholde flere målinger. Det vil si at dersom det er målt løsemidler med et 3M dosimeter, utgjør dette en enkelt prøve, som inneholder mange målinger fordi det analyseres på flere stoff  fra samme prøvetaker.

Stikkprøver er enkeltprøver. Disse kan utføres ved enkle målemetoder og gjøres gjerne over et relativt kort tidsrom. Stikkprøver kan være utført under normale forhold (representative), nær emisjonskilden eller «worst case».

Detaljert undersøkelse skal gi kvantitativ og representative data for arbeidstakernes eksponering, og gjennomføres når forundersøkelsen viser behov for videre kartlegging av eksponeringen.

Statistikk

Gjennomsnitt
I EXPO Online blir det aritmetiske gjennomsnittet benyttet, også kalt middelverdien.

Median
Median er verdien i tallmaterialet der halvparten av verdiene er over og halvparten under.

Standardavvik
Standardavviket blir ofte brukt som et mål på spredningen.

Les mer om median, gjennomsnitt og standardavvik.

 

 

  • Her finner du informasjon om ulike kodesett benyttet i registreringsløsningen.

Tilbake til