Kontakt

Publisert

Fakta

  • Tekst: Merete Glorvigen. Foto: Geir Dokken. Artikkelen ble først publisert i desember 2019 i STAMIs magasin Arbeid og Helse.

– Jeg tror ikke det er noe annet sted i hele verden hvor du får så mye kjærlighet når du kommer på jobb, smiler Jane Melbye.

Hver morgen blir den pedagogiske lederen på store-barnsavdelingen «Rødkløver» i Toppen barnehage på Skedsmokorset omfavnet av rundt 20 barn, en etter en, hvis de klarer å vente.

Men hun blir også hver dag møtt av 20 barn som trenger å tørke snørr og tårer, med stadige behov for opplevelser, lek, utfoldelse, mestring, utvikling, og pedagogisk veiledning. Hjelp til det meste.

– Vi er jo med på å bygge små barn opp til å bli fantastiske mennesker. Vi har en kjempeviktig jobb, fastslår Jane.

Nå har hun nettopp tredd på ungene gummibukser og regnjakker med omhu, dyttet tomler inn på riktig plass i riktig vott, mens hun har filosofert over aktuelle fremtidige yrker sammen med barna, – som blant annet har kommet fram til at har du ikke uniform på jobb, så er det ikke en ordentlig jobb.

Derfor er det nok de færreste av «Rødkløver-barna» som faktisk er klar over at Jane i det hele tatt jobber i barnehagen.

Men sett fra voksenperspektiv er det ikke tvil om at Jane har et svært krevende arbeid. Dagene i en barnehage er hektiske. Det er behov for deg på flere steder, nesten til enhver tid: I samme øyeblikk som et barn trenger tørre sokker, trenger to andre barn hjelp til å løse en konflikt. Den fjerde har sølt ut melken sin over hele bordet og sidemann. For å illustrere en typisk scene på under tjue sekunder fra en dag i barnehagen, der voksentettheten er 1:6. Barnehageansatte blir også stadig satt krav til fra de voksne, – både av ledere, kolleger, og foreldre.

En bra dag på jobb

– Den største utfordringen med å jobbe i barnehage er nok å strekke til på alle ulike områder, sier daglig leder, Kathrine Tviberg Sandstad.

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne takle travle dager, uforutsigbare situasjoner og stadige tilløp til konflikter. Derfor har også arbeidsmiljø alltid stått høyt på lista for den daglige lederen. På kontoret i annen etasje står døren alltid åpen.

bilde av Kathrine Tviberg Sandstad

– Et godt arbeidsmiljø handler først og fremst om at alle skal bli sett, hørt og behøvd. Alle skal få brukt kompetansen sin, sier daglig leder Kathrine Tviberg Sandstad.

– Et godt arbeidsmiljø handler først og fremst om at alle skal bli sett, hørt og behøvd. Alle skal få brukt kompetansen sin og vi skal få utvikle oss i et varmt og raust miljø. Dette mener Tviberg Sandstad er en forutsetning for å kunne stå i en utfordrende hverdag over tid. Hun har det daglige ansvaret for de 25 ansatte og 69 barna i den foreldredrevne barnehagen.

Nå har barnehagen også ønsket å jobbe mer systematisk, og har derfor blitt en del av STAMIs pilotprosjekt En bra dag på jobb, sammen med 13 andre barnehager rundt om i landet. I tillegg har STAMI pilotvirksomheter i andre bransjer som kjøtt og fisk, frisør og sykehjem. En bra dag på jobb skal være et kunnskapsbasert verktøy som støtter seg på forskning, statistikk, og erfaring fra fagfolk og arbeidstakere. Sammen med tillitsvalgt har Tviberg Sandstad de siste fire månedene jobbet steg for steg med prosjektet for å komme fram til konkrete tiltak om hvordan de kan sammen jobbe videre med arbeidsmiljøet.

→ Sjekk ut verktøyet: enbradagpajobb.no

– I en hektisk hverdag er det ikke alltid like lett å finne gode arbeidsmetoder til å jobbe med dette på. Når vi ble spurt om å bli med i En bra dag på jobb tenkte jeg at det var en mulighet vi ikke kunne gå glipp av, forteller Tviberg Sandstad.

– Sykefraværet i barnehager er høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte i Norge , sier forsker Elisabeth Goffeng, som er prosjektleder for En bra dag på jobb ved STAMI.

Det legemeldte sykefraværet i barnehager var i 2018 på totalt 8 prosent ifølge tall fra SSB.

– Når en av tre førskolelærere og en av fire assistenter oppga at langtidsfraværet helt eller delvis skyldes jobben, viser det at potensialet som ligger i å forebygge arbeidsrelatert fravær og frafall fra yrket er betydelig. Det var en av grunnen til at barnehager ble valgt ut til å teste ut, kommenterer Goffeng.

Bilde av Daniela Dambuen i en normal arbeidsdag ved småbarnsavdelingen

Barnehagemedarbeider Daniela Dambuen jobber store deler av dagen i «barnehøyde». Hun trives med å jobbe i småbarns­avdeling med de minste barna. – Det å ta del i den enorme utviklingen og mestringen de første leveårene synes jeg er veldig givende.

En bra dag på jobb har gjort oss mer bevisste på handlingene våre, og hvilke tiltak som hjelper. De målene vi har satt oss er fullt gjennomførbare, det er også viktig.

Høye emosjonelle krav

Forskning viser at de vanligste utfordringene i barnehager er knyttet til støy, barn som utagerer, smitte og hygiene, ugunstige løft og arbeidsstillinger, og høye emosjonelle krav. 47 prosent av barnehageansatte opplever høyere emosjonelle krav, mens snittet i andre yrker er på 20 prosent, ifølge Levekårsundersøkelsen fra 2016. Barnehageansatte jobber tett på mennesker, og følelsene blir en del av jobben, på godt og vondt. Det er noe Daniela Dambuen (28) som er pedagogisk medarbeider ved småbarnsavdelingen Smørblomst kan kjenne på hver dag.

– Det handler jo hele tiden om å please, både barn og foreldre. Du skal hele tiden være den beste utgaven av deg selv, og det kan være litt utmattende, forklarer hun, mens hun med varme smil og tilsynelatende endeløs tålmodighet plukker opp brødskiver som «mistes» på gulvet, eller skifter bleier på løpende bånd. Selv om det er godt mulig hun har en dårlig dag, bak den profesjonelle masken.

– Det er lov å ha en dårlig dag, men det skal ikke gå ut over barna. Eller kollegaene dine. Å jobbe så tett blir litt som å ha en familie nummer to. Men samtidig er det viktig å ha dialog, si at man har en dårlig dag, for å unngå gnisninger og misforståelser. Vi er flinke til å være rause med hverandre.

– Det kan være en ekstra utfordring å gå på jobb når du har en dårlig dag. Det er få muligheter til å gjøre ting i eget tempo, og det er få steder hvor du kan være litt alene, sier forsker ved STAMI, Anne-Marthe Rustad Indregard.

– Det vi vet fra forskning er at når arbeidstaker stadig må regulere følelser på jobb, «ta på en maske», kan det være utmattende for den ansatte. Dersom man ikke er oppmerksom på at følelsesregulering er en sentral del av jobben i barnehage og anerkjenner at det er viktig med forebyggende tiltak, kan det over tid føre til utvikling av sterke helseplager og sykefravær, forklarer Rustad Indregard.

Hvilke tiltak hjelper?

bilde av Anne-Marthe Rustad Indregard, forsker ved STAMI.

– Det kan være lurt å lufte tanker og følelser med kollegaer og snakke om ulike måter man kan støtte hverandre på, sier Anne-Marthe Rustad Indregard, forsker ved STAMI.

– Det kan være lurt å lufte tanker og følelser med kollegaer og ikke minst snakke om ulike måter man kan støtte hverandre på. De ansatte og ledelsen kan undersøke om det er lure måter de kan organisere arbeidet sitt på som kan bidra til at man jobber og samarbeider bedre, sier Rustad Indregard.

På storebarnsavdelingen «Prestekrage» har også pedagogisk leder Per Arne Balch-Barth ofte kjent på følelsen av å ikke strekke til.

– Som pedagogisk leder har jeg mindre tid sammen med barna. Og tiden med barna går ofte til de som synes, og roper høyest, og ikke til han som sitter rolig og pusler alene. Det er lett å kjenne på den dårlige samvittigheten. Vi prater ofte om de usynlige barna, og hvordan vi kan få bedre tid til dem.

Et tiltak som ble iverksatt etter å ha gjennomført En bra dag på jobben og som har hjulpet er å dele inn avdelingene i mindre grupper, to dager i uken.

– Da har hver voksen ansvaret for grupper på 3-4 barn. Da får man mulighet til å se hver enkelt, og være tilstede med hele deg, i den vidunderlige leken.

Mye handler om rollefordeling. Et annet tiltak som Balch-Barth tror kan ha god effekt, er å ha en patrulje ute på lekeområdet.

– En som løser opp i konflikter og ser at alle har det fint, og at ingen sitter og gråter, slik at de andre voksne har tid til å sitte sammen med barna, uten for mange avbrytelser.

Også Jane Melbye, som har jobbet i barnehage i snart 16 år, har kjent de emosjonelle kravene på kroppen.

– Foreldresamarbeidet kan også være komplisert. Det forventes mye av oss i dette samspillet. Vi står i stadige vanskelige samtaler med foreldrene når det gjelder å gi nødvendige tilbakemeldinger. Eksempler på dette kan være biting, mobbeadferd og manglende utvikling. Dette tar foreldrene veldig personlig, de har ofte en nær relasjon til de ansatte, og selvfølgelig er barna det kjæreste de har. Slike tilbakemeldinger er både en påkjenning for foreldre og ansatte.

Foreldre vil også bli sett og hørt. Derfor har barnehagen satt fokus på hvilke forventninger foreldre og ansatte har til hverandre, ved at de snakker om dette på foreldresamtaler og på det første foreldremøtet.

– Vi har blitt tydligere i kommunikasjonen. Vi har mange barn. Vi har et felles ansvar for at barnet deres har det de  trenger i barnehagen. Vi har møtt stort sett forståelse fra foreldrene på dette, forteller Daniela.

Bilde av Jane Melbye som kler på barn.

Barnehagepedagog Jane Melbye kler på en etter en med urokkelig tålmodighet, og tar seg gjerne tid til å filosofere sammen med barna i storebarnsavdelingen «Rødkløver».

God kommunikasjon er nøkkelen

Daniela merker også at fokus på kommunikasjon innad i avdelingen og med leder er gode tiltak.

– Et godt samarbeid er viktig. At vi har en felles visjon om hva de vil få ut av dagen, og at alle jobber med å nå samme mål og drar lasset sammen. Det har gjort dagen mye lettere.

Jane Melbye er enig. Som tillitsvalgt er arbeidsmiljø noe hun jobber med hele tiden.

– Men En bra dag på jobb har gjort oss mer bevisste på handlingene våre, og hvilke tiltak som hjelper. De målene vi har satt oss er fullt gjennomførbare, det er også viktig.

Sterkere sammen

– Forskning har vist at arbeidstakere som har tro på at de skal klare å håndtere en krevende situasjon, tåler emosjonelle belastninger på jobb bedre, ifølge STAMI-forsker Anne-Marthe Rustad Indregard.

– Dersom du er i et arbeidsmiljø der kolleger og leder jobber godt sammen om å løse krevende oppgaver, står man mindre alene om å ta vanskelige avgjørelser. Dette er nok viktig for at den enkelte skal ha tro på at man vil takle utfordrende oppgaver.

Forskning viser også at ansatte som opplever at ledelsen er opptatt av deres helse og velvære, i større grad tåler å håndtere emosjonelt krevende situasjoner på jobb. Selv om de ansatte er utsatt for emosjonelt krevende situasjoner utvikler de i mindre grad alvorlige helseplager og er mindre sykemeldt. En oppmerksom og støttende leder som anerkjenner at jobben kan være emosjonelt krevende, er et godt utgangspunkt når man skal snakke om organisering av arbeidsoppgaver og ikke minst et viktig grunnlag for tilrettelegging i perioder det er behov for det.

– Dette er et endringsprosjekt der målet er å bli sterkere sammen. Vi er heldige og har et hav av kompetanse. Får man lov til å gjøre det man er god på, har man det også bra på jobb. Og det smitter også over på barna. Alle skal skinne, avslutter Tviberg Sandstad.

Også Daniela mener hun har en meningsfull og privilegert jobb, som veier opp for det som er krevende:

– Vi følger barna i deres første leveår. Vi får være med på en unik reise og følger barnas utvikling. Det er noe helt magisk med å være en del av det.

Bli med på webinar 12. mai om "En bra dag på jobb" for barnehage

12. mai arrangerer vi et webinar der du kan lære om hva forskningen sier om arbeidsmiljøet til ansatte i barnehage, og hvordan verktøyet "En bra dag på jobb" kan brukes til å skape et godt arbeidsmiljø.

Meld deg på
Bilde av barnehageansatt

Les eller bestill magasinet Arbeid og Helse

Artikkelen ble først publisert i desember 2019 i STAMIs magasin Arbeid og Helse. Du kan lese alle våre magasin gratis.

Se magasinet her
Bilde av magasinet