Tema

Luftveislidelser

Beskrivelse

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er konsentrasjonen ofte mye høyere i arbeidsmiljøet enn andre steder. Slike eksponeringer kan ha helseeffekter på luftveiene, slik som KOLS og astma, men også andre typer helseeffekter.

Mennesker er eksponert for diverse partikler daglig. Disse partiklene finnes i både miljøet rundt oss og i arbeidsmiljøet. Imidlertid er konsentrasjonen ofte mye høyere i arbeidsmiljøet enn andre steder.

Det er et økende behov for luft- og biologisk monitorering for å kunne identifisere og forebygge helsefarer på arbeidsplassen og i miljøet for øvrig. For å kunne karakterisere eksponeringen for kjemiske og biologiske agens behøver en til dels svært sensitive, selekterte og brukervennlige metoder og relevante prøvetakingsstrategier.

STAMI utfører kjemiske analyser av luft og biologiske prøver i forbindelse med vurderinger av arbeidsmiljøet. Instituttet utfører dette for bedriftshelsetjenester, HMS-avdelinger, konsulentfirmaer og andre som har behov for slike analyser. STAMI bidrar også med rådgiving i forbindelse med eksponeringsmålinger.

Instituttet har i mange av sine forskningsprosjekt fokus på luftveislidelser og luftveisproblematikk, være seg studiene er knyttet ulike former for eksponering for støveksponering i luft og helseeffekter; fra kornstøv i møller, til støv i produksjon av aluminium, fra trestøv, sementstøv og asfalt, til avløp og flere andre typer industrier og yrker hvor en utsettes for eksponeringer for støvtyper som alle kan gi forskjellige helseeffekter – slik som astma, KOLS, lungekreft og andre typer av luftveisrelaterte lidelser.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • STAMI er på banen

  Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunnel. STAMI er med på ferden gjennom fjellet og forsker på helsen til tunnelarbeiderne underveis.

 • Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

  Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon. En bred eksponeringskarakterisering er nå gjennomført, og resultatene samlet i en STAMI-rapport.

 • Arbeidsrelatert eksponering for luftbåren forurensning offshore

  Oljeboring har en drevet med i mer enn 150 år, og i dag er flere enn 3500 oljerigger i virksomhet over hele verden. I en nylig studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere sett på luftkonsentrasjoner av oljebaserte borevæsker (mud) i forbindelse med boring etter olje og gass. Forskerne fant borevæske i arbeidsatmosfæren, både ved innendørs og utendørs arbeidsoperasjoner.

 • Disputas ved STAMI

  Maysaa Nemer disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) med avhandlingen “Chemical Exposure and Respiratory Health among Female Hairdressers in Palestine,” torsdag 22 oktober 2015, i STAMIs auditorium.

STAMI-TV