STAMI-rapport nr. 3/2016. Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon. En bred eksponeringskarakterisering er nå gjennomført, og resultatene samlet i en STAMI-rapport.

For å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon, ble personlig eksponering for torakal og inhalerbart støv, harpikssyrer, endotoksin, soppsporer, samt flyktige forbindelser som terpener, kartlagt ved 11 norske sagbruk. Kartleggingen inkluderte 11 ulike jobbgrupper/avdelinger vinter og sommer, og antas å være representativ for den norske sagbruksindustrien. Eksponering for torakalt støv var gjennomsnittlig lav i forhold til gjeldende grenseverdi for trestøv, mens eksponering for inhalerbart støv overskred denne grensen ved tørrsortering om sommeren. Store eksponeringskontraster for de andre undersøkte komponentene ble observert både innad i og mellom avdelinger og sesonger.

Arbeid med tørrsortering medførte høyest eksponering for harpikssyrer, både i torakal og inhalerbar støvfraksjon. Eksponering for endotoksin og sopp var høyest om sommeren, spesielt ved råsortering, saga og tørrsortering, men for soppsporer også i høvleri og kombiverk. Eksponering for flyktige forbindelser, som terpener var høyest ved råsortering og arbeid i saga. Konsentrasjonen av de fleste komponentene var høyest om sommeren, mens det for harpikssyrer i torakalt støv så ut til å være høyest om vinteren. Det gjennomsnittlige eksponeringsnivået for både soppsporer og endotoksin overskred de foreslåtte, henholdsvis anbefalte, grenseverdiene i flere avdelinger om sommeren. Ulikhetene og kontrastene vil studeres videre for å undersøke hvilke faktorer som har størst betydning for eksponering og mulige helseeffekter.

Straumfors, Anne; Eduard, Wijnand; Johnsen, Helle Laier; Ulvestad, Bente; Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Madsø, Lene; Afanou, Komlavi Anani; Friisk, Grete; Pedersen, Ine

Les publikasjon Åpen tilgang