STAMI-rapport nr. 2/2017. Tidligere studier har påvist økt risiko for utvikling av astma både blant profesjonelle renholdere og andre yrkesgrupper som er involvert i renholdsarbeid. Bruk av rengjøringsmidler i sprayform er en eksponering som peker seg ut, men det er en mangel på studier som har karakterisert denne eksponeringen.

Ut i fra et forebyggende perspektiv er det nødvendig å studere hvorvidt rengjøringsmidler i sprayform frigir helseskadelige stoffer som kan inhaleres til lungene.

Det er derfor gjennomført en undersøkelse av det kjemiske arbeidsmiljøet til renholdere ved rom- og sanitærrengjøring. Hensikten med studien var å etablere en universell prøvetakings- og analysemetode som kan benyttes på alle rengjøringsmidler i sprayform, undersøke sprayflasker og rengjøringsmidler som benyttes til rom- og sanitærrengjøring med hensyn på generering av de helserelaterte aerosolfraksjonene; inhalerbar, torakal og respirabel aerosolfraksjon og flyktige organiske forbindelser (VOC), samt utføre personbårne eksponeringsmålinger på renholdere ved relevante arbeidsoperasjoner.

Undersøkelsen av sprayflasker og rengjøringsmidler i laboratorieforsøk omfattet 17 produkter og 7 sprayflasker fra de to største levererandørene av rengjøringsmidler i Norge. Resultatene viser at det er vesentlige forskjeller mellom sprayflasker som benyttes til rom- og sanitærrengjøring i Norge både når det gjelder andel luftbåren massefraksjon ved spraying og generering av de helserelaterte aerosolfraksjonene; inhalerbar, torakal og respirabel aerosolfraksjon.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang