Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Bakgrunnen for prosjektet er en stor longitudinell undersøkelse av eksponering for sementstøv og lungefunksjon hos arbeidere fra 22 sementfabrikker i syv Europeiske land i tillegg til Tyrkia som ble publisert i 2019. Publiseringen av dette store longitudinelle prosjektet som har anvendt data samlet inn fra 2007-2012 ble da ferdigstilt. Prosjektet ga et viktig bidrag til kunnskapen om helserisiko ved eksponering for sement da man fant tydelige sammenhenger mellom støv og luftveisproblemer. Undersøkelsen ble utført i regi av STAMI og initiert av CEMBUREAU. CEMBUREAU er en bransjeorganisasjon for sementfabrikker med medlemmer i 30 land i Europa samt Tyrkia.

I 2019 inviterte Nordisk ekspertgruppe (NEG) STAMI til å oppdatere tidligere publiserte kriteriedokumenter for sement med en litteraturgjennomgang av artikler som er publisert på felter. NEG er et nordisk samarbeid som utarbeider kriteriedokumenter for kjemiske stoffer som grunnlag for å sette grenseverdier for eksponering i arbeidsmiljø. I Norge finnes det per 2019 ingen spesifikk grenseverdi for sementstøv. Prosjektet tar sikte på å anbefale en helsebasert grenseverdi for sementstøv i arbeidsluft.

Økonomiske bidragsytere:

Nordisk Ekspertgruppe (NEG).