Deltakelse i arbeidslivet

Deltakelse i arbeidslivet betraktes hovedsakelig som helsebringende. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. Økt kunnskap på feltet er derfor av stor betydning.

Nyhet 30. januar 2020

Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet

Ni av ti nordmenn trives på jobb og det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen. Men ikke alle vet hva et godt arbeidsmiljø fak...

Kurs 27. januar 2020

Frokostseminar 27. februar: Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær

Ifølge STAMI kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Den nye IA-avtalen, som gjelder til og me...

Kurs 8. oktober 2019

Kurs i aktuell arbeidsmedisin - januarkurset 2020

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin - også kjent som Januarkurset - onsdag 29. - torsdag...

Nyhet 17. september 2019

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er s...

Film 5. september 2019

Kan psykologiske arbeidsforhold påverke risiko for uførheit?

Frokostseminar
Nyhet 20. august 2019

Bra arbeidsmiljø er bra business

Har du det bra på jobb, produserer du mer. Derfor er det penger å tjene på å investere i et godt arbeidsmiljø.

Kurs 4. juli 2019

Seminar om mobbing i arbeidslivet - årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til o...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Nyhet 14. mai 2019

Unge i sommerjobb har høy risiko for arbeidsulykker

Unge arbeidstakere har høy risiko for arbeidsulykker og belastninger på jobb, spesielt ufaglærte og sesongarbeidere. Vi må sørge for...

Nyhet 27. februar 2019

Arbeidsmiljøets betydning for arbeidet

Å arbeide er knyttet til verdier som er positive – slik som sosial inkludering, aktiv deltakelse, verdighet og selvrespekt. Arbeid er...

Nyhet 24. oktober 2018

Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte...

Nyhet 16. mars 2018

Når verden inntar norsk arbeidsliv

Over 450 000 innvandrere jobber i Norge i dag – noen fast, andre midlertidig. Kunnskapen om arbeidsmiljøet og helsen deres har vært m...

Nyhet 7. mars 2018

Sammenlikning av arbeidsmiljø for seniorer i de nordiske landene

Samlet sett synes det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for norske eldre arbeidstakere å være bedre enn for eldre arbeidstakere i...

Nyhet 1. februar 2018

Seniorer, arbeidsmiljø og arbeidsdeltakelse

I de fleste tilfeller er avgjørelsen om å pensjonere seg eller fortsette å arbeide resultat av et samspill mellom arbeidsmiljøet på...

Nyhet 29. november 2017

Er arbeid sunt?

Norge er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Når arbeidslivet nå opplever økt endringstakt, trenger vi vel neppe å bekymre oss for det...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De siste tiårene har det ik...

Nyhet 28. juni 2017

Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret...

Nyhet 27. juni 2017

Arbeid påvirker psykisk helse

Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrk...

Nyhet 22. mai 2017

Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid

Arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid har lavere risiko for falle ut av arbeidet som arbeidsuføre. Med påvirk...

Prosjekt 5. mai 2017

Virkninger av organisatoriske endringer på ansattes helse

Prosjektet vil ha tre hovedproblemstillinger: 1: Å undersøke effekter av organisatoriskeendringer på arbeidsfaktorer og helse, 2: å u...

Pågående Prosjektperiode 2016 – 2019
Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Workplace Bullying as a Predictor of Disability Retirement: A Prospective Registry Study of Norwegian Employees

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver. En 15 måneders oppfølgingsundersøkelse

Hos en entreprenør innen veivedlikehold ønsket arbeidsgiver å motivere ansatte til fysisk aktivitet i fritiden gjennom å tilby et akt...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: A prospective registry study

Nyhet 9. desember 2016

STAMI-TV: Fremtidens arbeidsliv - Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere?

Det er mange utviklingstrekk i samfunnet som peker i en retning av at det vi lever av og det vi jobber med vil kunne endres raskt. Dette...