Tema

Deltakelse i arbeidslivet

Beskrivelse

Deltakelse i arbeidslivet betraktes hovedsakelig som helsebringende. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. Økt kunnskap på feltet er derfor av stor betydning.

Deltakelse i arbeidslivet ser ut til å ha en positiv effekt på arbeidstakeres mentale helse. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. Kunnskap om mulige sammenhenger mellom mental helse og arbeid er derfor viktig.

Har deltagelse i arbeidslivet en positiv effekt på arbeidstakeres mentale helse, eller er arbeidsbelastningene man møter i arbeidslivet en risikofaktor på utvikling av dårlig mental helse? Kan personer med moderate former for angst og depresjon ha et positivt utbytte av deltagelse i arbeidslivet og hva er det som gjør at noen arbeidstakere med mildere former for psykiske helseplager tross alt klarer seg godt i arbeidslivet?

Studier av arbeidstakere som har blitt arbeidsledige på grunn av utenforliggende årsaker, som omorganiseringer og nedbemanninger, viser at de har en høyere risiko for å utvikle mentale lidelser enn de som beholder arbeidet sitt. Undersøkelser viser også at de som kommer i arbeid etter en periode med arbeidsledighet får bedre mental helse.

Ut fra forskningslitteraturen vet en lite om hva slags arbeidsmiljø som er gunstigst for arbeidstakere som allerede har ulike psykiske problemer, slik at de kan utføre sitt arbeid på en produktiv måte
uten å falle ut av arbeidslivet, eller også få en forverret tilstand. Dette er et framtidig interessant forskningsområde.

Det er også nødvendig med forskning som søker å finne fram til jobbfaktorer som er viktige for å fremme og muliggjøre arbeidsdeltagelse for denne gruppen. Forskning på dette er viktig blant annet for å forebygge og hindre langtidssykefravær hos personer med ulike psykiske lidelser som ønsker og evner å være i arbeid.

 

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Er arbeid sunt?

  Norge er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Når arbeidslivet nå opplever økt endringstakt, trenger vi vel neppe å bekymre oss for dette? Alle sier jo at arbeid gir helse uansett.

 • Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

  Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen.

 • Arbeid påvirker psykisk helse

  Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrkesaktive å ha psykiske plager som symptomer på angst og depresjon. Tall fra NAV viser at psykiske lidelser ligger til grunn for 20 prosent av det legemeldte sykefraværet og 35 prosent av årsakene til uføretrygd. I flere år har tallene pekt mot en trend hvor psykisk helse får en større betydning for deltakelse, fravær og frafall fra arbeidslivet.

 • Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid

  Arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid har lavere risiko for falle ut av arbeidet som arbeidsuføre. Med påvirkning på eget arbeid menes kontroll over egen arbeidssituasjon, å kunne påvirke hvordan man gjør arbeidet, og ens egen arbeidstid.

STAMI-TV