Tema

Deltakelse i arbeidslivet

Beskrivelse

Deltakelse i arbeidslivet betraktes hovedsakelig som helsebringende. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. Økt kunnskap på feltet er derfor av stor betydning.

Deltakelse i arbeidslivet ser ut til å ha en positiv effekt på arbeidstakeres mentale helse. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. Kunnskap om mulige sammenhenger mellom mental helse og arbeid er derfor viktig.

Har deltagelse i arbeidslivet en positiv effekt på arbeidstakeres mentale helse, eller er arbeidsbelastningene man møter i arbeidslivet en risikofaktor på utvikling av dårlig mental helse? Kan personer med moderate former for angst og depresjon ha et positivt utbytte av deltagelse i arbeidslivet og hva er det som gjør at noen arbeidstakere med mildere former for psykiske helseplager tross alt klarer seg godt i arbeidslivet?

Studier av arbeidstakere som har blitt arbeidsledige på grunn av utenforliggende årsaker, som omorganiseringer og nedbemanninger, viser at de har en høyere risiko for å utvikle mentale lidelser enn de som beholder arbeidet sitt. Undersøkelser viser også at de som kommer i arbeid etter en periode med arbeidsledighet får bedre mental helse.

Ut fra forskningslitteraturen vet en lite om hva slags arbeidsmiljø som er gunstigst for arbeidstakere som allerede har ulike psykiske problemer, slik at de kan utføre sitt arbeid på en produktiv måte
uten å falle ut av arbeidslivet, eller også få en forverret tilstand. Dette er et framtidig interessant forskningsområde.

Det er også nødvendig med forskning som søker å finne fram til jobbfaktorer som er viktige for å fremme og muliggjøre arbeidsdeltagelse for denne gruppen. Forskning på dette er viktig blant annet for å forebygge og hindre langtidssykefravær hos personer med ulike psykiske lidelser som ønsker og evner å være i arbeid.

 

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Arbeidsmiljøets betydning for arbeidet

  Å arbeide er knyttet til verdier som er positive – slik som sosial inkludering, aktiv deltakelse, verdighet og selvrespekt. Arbeid er et grunnleggende element i velferdsstaten. Arbeidslivet vårt er samtidig i endring, og i perspektiv av dette har STAMI snakket med arbeidslivets parter om arbeidsmiljø og verdien av et godt arbeidsmiljø. Hva skal til for å lykkes med utfordringene vi møter?

 • Når verden inntar norsk arbeidsliv

  Over 450 000 innvandrere jobber i Norge i dag – noen fast, andre midlertidig. Kunnskapen om arbeidsmiljøet og helsen deres har vært mangelfull. Nå forsøker forskerne å tette kunnskapshullet og skille myter fra fakta.

 • Sammenlikning av arbeidsmiljø for seniorer i de nordiske landene

  Samlet sett synes det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for norske eldre arbeidstakere å være bedre enn for eldre arbeidstakere i Sverige og Danmark. I Norge synes de å få mer støtte og hjelp fra nærmeste leder enn i Sverige og Danmark. På den annen side opplever svenske og danske eldre arbeidstakere oftere at de har kontroll over eget arbeid enn de norske.

 • Seniorer, arbeidsmiljø og arbeidsdeltakelse

  I de fleste tilfeller er avgjørelsen om å pensjonere seg eller fortsette å arbeide resultat av et samspill mellom arbeidsmiljøet på arbeidsplassen og en rekke andre faktorer, slik som blant annet individuell helse, arbeidsmarkedsforhold og hvordan pensjons- og trygdesystemet ser ut. Arbeidsmiljøet er sjelden den eneste årsaken til tidligpensjonering, viser en ny rapport fra et nordisk samarbeidsprosjekt om arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere.

STAMI-TV