Har IA-avtalen påvirket sykefravær siden 2001, og kan den inkludere flere i arbeidslivet? Velkommen til et kort webinar med STAMI!

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Flere tidligere studier har undersøkt hvordan IA-avtalen har påvirket det norske sykefraværet. Resultatene har variert fra at den har hatt liten effekt, til at den har hatt en positiv effekt på hvor mange som er sykmeldt og hvor lenge de er det.

Funn fra et forskningsprosjekt ved STAMI tyder på at IA-avtalen kan ha positiv effekt på både arbeidsdeltakelse og lengden på sykefravær.

I dette webinaret presenterer STAMI-forsker Rachel Hasting funn fra forskningsprosjektet, som ved bruk av registerbaserte data og metoder kan si litt mer om effekten av IA, ikke bare sammenhenger.

Hasting snakker også om hva IA-avtalen er og hvorfor den finnes. I tillegg sier hun litt om hvilke implikasjoner funnene i forskningsprosjektet kan ha for arbeidslivet.