Nyhet

Mer sykefravær blant ansatte i åpne kontorlandskap og delte kontor

Ansatte som deler kontor har høyere risiko for legemeldt sykefravær, viser en ny studie fra STAMI.

Studien viser at de som deler kontor eller jobber i åpent kontorlandskap har henholdsvis 18 og 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som sitter på kontor alene.

– Økningen i fraværet gjelder på tvers av kjønn, alder, lederposisjon og utdanning, forteller Stein Knardahl, forsker og avdelingsdirektør ved STAMI. Sammen med kollega Morten Birkeland Nilsen har de undersøkt om kontorløsninger påvirker ansattes sykefravær ved å analysere data om sykefravær hentet fra NAV.

Type kontor ble knyttet til sykefravær

For å undersøke sammenhengen, koblet forskerne sammen svar på spørsmål om hvilken kontorløsning deltakerne i studien hadde, med deres legemeldte sykefravær fra NAV. Dette er sykefravær med varighet mer enn tre dager og som dermed krever sykemelding fra lege. Over 6300 ansatte i var med i studien.

– Resultatene i vår studie bekrefter tidligere funn fra Sverige og Danmark. Men en vesentlig styrke ved vår undersøkelse er at vi har brukt legemeldt sykefravær fra NAV, fremfor selvrapporterte data, som vil si at ansatte selv oppgir om de har hatt sykemeldingsperioder

Hva kan økningen i sykefraværet skyldes?

Knardahl tror årsakene til økningen er sammensatte, men plukker frem noen sannsynlige forklaringer:

– En årsak kan være at det å dele kontor eller arbeide sammen med flere i kontorlandskap kan medføre at man lettere blir smittet av virus som forkjølelse og influensa. Det er også mulig at støy eller andre forstyrrelser fra kolleger og manglende mulighet for å konsentrere seg har innvirkning. I tillegg vet vi fra forskning at om man opplever nedsatt kontroll over sin egen arbeidssituasjon kan dette bidra til sykefravær.

Selv om ansatte i åpne kontorløsninger hadde større risiko for å ha legemeldt sykefravær ble det imidlertid ikke funnet forskjeller mellom de ulike kontordesignene med hensyn til antall dager med fravær når man først var sykemeldt.

Flere og flere ansatte i åpne kontorlandskap

Svært mange offentlige og private virksomheter organiserer nå arbeidsplassene i åpne kontorlandskap og / eller delte kontorer. Man vil spare kostnader til kontorbygg på denne måten ved at man betaler for mindre areal, og det argumenteres vanligvis med at åpne kontorløsninger stimulerer samarbeid og øker produktivitet.

Selv om bruk av åpne kontorløsninger kan være kostnadseffektivt og arealbesparende viser denne studien at delte kontordesign også kan ha omfattende langtidskostnader som i verste fall kan overskride innsparinger knyttet til areal.

– Arbeidsgivere bør derfor vurdere risiko for økt sykefravær som en del av betraktningene ved innføring av åpne kontorløsninger, sier Knardahl.

Slik ble studien gjennomført

Rundt 14.500 ansatte i 97 virksomheter deltok i en spørreundersøkelse om arbeidsplassløsningen deres. De som oppga at de jobber alene på eget kontor, deler kontor med en eller flere eller jobber i kontorlandskap ble tatt med videre i studien. 6328 personer møtte disse kriteriene. De som jobbet i butikk/verksted, behandlingsinstitusjon eller utendørs ble utelukket fra studien.

Personene i studien ga så samtykke til å hente informasjon om legemeldt sykefravær fra NAV. Deretter analyserte forskerne betydningen av kontorløsning for sykefravær med sykemelding i de 12 månedene som fulgte etter at deltakerne hadde besvart spørsmål om kontorløsning. På denne måten utelukket de faren for at sykefraværet påvirket hvilken type kontorløsning deltakerne oppga at de hadde da de besvarte spørreskjemundersøkelsen.

Vitenskapelig artikkel

Les også

Andre artikler knyttet til Sykefravær

 • Kvinner og sykefravær

  Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

 • Sammenligner data om sykefravær blant gravide

  Sykefravær blant gravide kan reduseres ved hjelp av god tilrettelegging på jobben. Kunnskap om sykefravær blant gravide er derfor svært viktig. I Norge har vi to verdifulle datakilder som registrerer dette, med noe ulike tall. Så hvor bør forskere helst hente data fra?

 • STAMI-TV: Kjønnsforskjeller i sykefravær

  Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Årsakene til denne forskjellen mellom kjønnene er fortsatt uavklart, til tross for at dette forholdet har fått mye oppmerksomhet. Se opptak fra frokostseminar 16. februar.

 • Emosjonelt arbeid og sykefravær

  Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

 • Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet i helse- og sosialyrker

  En betydelig andel av den økte risikoen for legemeldt sykefravær (21 dager eller mer) blant kvinner i helse- og sosialyrker sammenliknet med kvinner i øvrig yrkespopulasjon, kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer. De mest betydningsfulle faktorene var vold og trusler om vold, emosjonelle krav og løft i ubekvem stilling.

 • STAMI-TV: Hvor stor andel helseplager kan skyldes arbeidsmiljøfaktorer?

  På dette frokostseminaret forteller Håkon Johannessen og Tom Sterud, begge ansatt på avdeling NOA ved STAMI, hvordan de har arbeidet med å utvikle og utarbeide gode tilstandsbeskrivelser som beslutningsunderlag for arbeidsmiljø- og helseforhold i Norge. Frokostseminaret ble holdt på STAMI 17. mars, og er nå tilgjengelig på web-tv.

Få nyhetsbrev
Lukk