Forskere fra STAMI har undersøkt hvordan kontordesign og tilgang til hjemmekontor henger sammen med egenmeldt sykefravær. Forskerne fant høyere sannsynlighet for sykefravær blant arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser, enn blant arbeidstakere i enekontor.

Disse forskjellene gjaldt etter man hadde justert for alder, kjønn, utdanningsnivå, lederansvar og hvor mye tid man bruker på kontorarbeid.

Økt risiko

Denne studien er basert på data fra SSB sin levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

– Våre funn bekrefter tidligere studier som har funnet at åpne kontorløsninger kan gi økt risiko for sykefravær sammenlignet med enekontor. En viktig styrke ved vår studie er at den er gjennomført i et stort representativt utvalg av den yrkesaktive befolkningen, sier stipendiat og forsker Randi Hovden Borge.

Uventa funn

Studien er også blant de første til å undersøke sammenhengen mellom tilgang til hjemmekontor og sykefravær. Forskerne fant at arbeidstakere med mulighet til å jobbe hjemmefra hadde lavere sannsynlighet for sykefravær enn de som ikke hadde denne muligheten.

På forhånd forventet forskerne at tilgang til hjemmekontor skulle redusere forskjellene i sykefraværsrisiko mellom kontorløsningene. Men de fant noe anna.

Hør vår podkastepisode om dette temaet:

I motsetning til forventingene fant de imidlertid større forskjeller mellom enekontor og kontorlandskap blant ansatte med mulighet til å jobbe på hjemmekontor.

Disse forskjellene skyldtes både at sannsynligheten for sykefravær var særlig lav blant ansatte på enekontor som samtidig hadde tilgang til hjemmekontor, men også at tilgang til hjemmekontor ikke hadde den samme effekten for ansatte i kontorlandskap.

– Dette funnet overraska oss litt. Vi ville undersøke om tilgang til hjemmekontor kunne fungere som en buffer for noen av de utfordringene mange opplever i kontorlandskap. Det fant vi ikke støtte for, i hvert fall ikke når det kommer til sykefravær. De negative aspektene ved åpne løsninger bør derfor adresseres uansett, uavhengig av om ansatte kan jobbe hjemmefra eller ikke, sier stipendiat og forsker Randi Hovden Borge.

Kontorarbeid er i endring

Moderne kontorarbeid er i løpende utvikling. Hvordan kontorene er utforma, hvordan man bruker kontorene og hvor man jobber, endrer seg.

I dag finnes mange forskjellige løsninger og konsepter fra enekontor til helt åpne arbeidsområder. Og i større grad også fleksible løsninger med delte arbeidsstasjoner, aktivitetsbaserte soner og utstrakt bruk av hjemmekontor.

Utviklinga har i første rekke vært teknologidrevet, og fikk fart under koronapandemien. Samtidig har mulige konsekvenser for ansattes helse, trivsel og produktivitet, fått mindre oppmerksomhet.

I Norge er enekontor fremdeles det vanligste. I studien hadde rundt 45 prosent eget kontor, mens rundt 27 prosent jobbet i kontorlandskap med faste plasser. Deretter fulgte delte kontorer og ulike kontorløsninger uten faste plasser med henholdsvis 18 prosent og 9 prosent.

Mindre kommunikasjon

Stadig flere organisasjoner innfører delte og åpne løsninger. Dette gjøres ofte for å senke kostnader ved å spare areal, men også med en forventning om økt kreativitet og samhandling. Samtidig vet man lite om helseeffektene av slike løsninger.

– Mange forventer økt kreativitet og samhandling. Men studier med objektive kartlegginger viser at ansikt til ansikt-kommunikasjon mellom ansatte reduseres betydelig i åpne kontorløsninger, sier forsker Morten Birkeland Nielsen fra STAMI.

Han forteller videre at det finnes liten helseforskning på feltet. Men om man ser samlet på forskningen, indikerer den at uønskede helseutfall forekommer oftere blant ansatte i åpne kontorlandskap og delte kontorer enn blant ansatte på enekontor.

Kontorløsning og sykefravær

Tidligere forskning på sammenhenger mellom kontorløsning og sykefravær og frafall har ikke entydige resultater.

Flere tidligere studier har funnet høyere sykefravær blant arbeidstakere i kontorlandskap sammenliknet med arbeidstakere på enekontor. Men det er også noen studier som ikke har kunnet påvise noen tydelig sammenheng mellom sykefravær og kontorløsning.

Funnene spriker altså, og gode studier som ser nærmere på dette er derfor av stor betydning.

Det er nettopp dette forskere fra STAMI har gjort.

– Forskningsbasert kunnskap om faktorer som har betydning for sykefravær blant kontoransatte er viktig, spesielt i en tid hvor mange virksomheter innfører nye kontorløsninger. Funnene våre indikerer at kontorlandskap kan være en mulig risikofaktor for sykefravær. Dette bør man ta med i beregningen når man vurderer ulike kontorløsninger opp mot hverandre, sier forsker og stipendiat Randi Hovden Borge.