Tema

Nanomaterialer

Beskrivelse

STAMI forsker i større og større grad på nanomaterialer i arbeidsmiljløet, og deltar i flere nasjonale og internasjonale prosjekt. Instituttets forskning på nanopartikler fordeler seg på både ultrafine partikler og fabrikkerte nanomaterialer.

Det skilles mellom to grupper nanoskalerte partikler: fabrikkerte (syntetiske) nanopartikler som hovedsakelig består av metaller, metalloksider, karbonmaterialer eller organiske forbindelser samt ultrafine partikler, som oftest forekommer i form av uønsket partikkelforurensing som for eksempel partikler i røyk og avgasser.

Det er stor variasjon i de ultrafine partiklenes innhold og oppbygging, og fortsatt pågår mye forskning på skadevirkninger av disse, særlig i luftveier/lunger og hjerte-karsystemet. Kunnskapen herfra er viktig for forskningen på fabrikkerte nanopartiklers mulige skadevirkninger i arbeidsmiljøet.

I flere bransjer eksponeres man for slike syntetiske nanopartikler. Størst risiko for eksponering finnes innen virksomheter hvor nanomaterialer blir produsert, importert, omfordelt, bearbeidet eller på annen måte håndtert slik at nanopartikler kan frigjøres til omgivelsene.

Det skal være en rød tråd gjennom alle faser i bruken av denne teknologien: fra laboratoriebenken til industriell produksjon, bearbeiding, bruk, vedlikehold og avfallshåndtering. Det lover godt for større innsats på forskning og praktiske tiltak for et godt nanoteknologisk arbeidsmiljø og god helse hos arbeidstakere.

Det er en økende mengde forskning på nanomaterialer og nanostrukturer, og det sees på karakterisering, målinger, biologiske virkningsmekanismer og effekter av nanomaterialer, men også med fokus på ansvarlig utvikling av nanoteknologi i arbeidsmiljøet, for forbrukere og økosystemer.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

  • Cellulær respons etter eksponering for karbon-nanorør

    Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å indusere betennelse i forsøksdyr og kan dermed potensielt utgjøre helserisiko etter eksponering gjennom både yrke og via forbruk.

  • Små partiklar – stor påverknad?

    Dei siste ti åra har nanoteknologien blitt stadig viktigare i Noreg. Vi har kunna følgje forskinga på og utviklinga av nanopartiklar og nye nanomaterial frå laboratoriebenken og ut i industriell produksjon. Både ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og mange av søsterinstitutta våre i Europa forskar ein no på helseeffektane av eksponering for nanopartiklar.

STAMI-TV

Eksterne kilder