Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Nanomaterialer behandles teknisk og kjemisk på ulike måter for å få fram nye ønskede egenskaper. De ønskede egenskapene kan være uønsket fra et arbeidsmiljø- oghelsesynspunkt. Dette og den voksende tillaging og bruken av NM har skapt stor interesse for å belyse helseeffekter av eksponering for disse partikler.
Det er spesielt viktig å kartlegge ugunstige helseeffekter av nanopartikler på arbeidsmiljøet hvor arbeidstakere kan bli eksponert for store mengder av nanopartikler. Mange av nanopartikler som er i pulverform lett blir luftbårne og utgjør en potensiell helserisiko for arbeiderne og de som er i kontakt medpartikler i sitt arbeidsmiljø.
Målsetting: Hovedmålsetningen er å utvikle tester for bruk i regulatoriske sammenhenger. Det er gjort et begrenset antall dyreforsøk og/eller celleforsøk hvor noen data tyder på at også NM kan gi ugunstige helseeffekter slik som lunge og hjerte-kar sykdommer.
Mekanistiske studier viser at grunnleggende biologiske mekanismer slik som oksidativ stress er sentrale. Vi vil bruke celler i kultur for å se om flervegget nanokarbonrør kan føre til endringer i humane lungeceller som er viktige i krefeutvikling. Videre vil molekylære mekanismene bli kartlagt ved å studere effekter av karbonnanorør på gener som regulerer inflammasjons- og stress samt kreftutviklingssignalveier.

SAMARBEIDSPARTNERE UTENFOR STAMI:

Dette er et EU-prosjekt i regi av EUs 7. rammeprogram hvor mer enn 60 institusjoner fra europeiske land deltar.