Nyhet

Rus, avhengighetsproblematikk og arbeid

Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Det er antatt at overdreven alkoholbruk i arbeidsstyrken kan svekke arbeidstakernes helse og produktivitet gjennom dårligere utførelse av arbeidsoppgaver, ulykker og skader, lavere tilstedeværelse på arbeidsplassen og høy turnover.

I en studie fra STAMI ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk – som av WHO defineres som et forbruk på mer enn 14 enheter for kvinner og mer enn 21 enheter for menn i uken.

Personer som opplevde høye jobbkrav og eksponering for mobbing hadde høyere sannsynlighet for et risikofylt drikkemønster. Utover at jobbkrav og mobbing er forbundet med risikofylt alkoholbruk, synes det ikke som om det er særlige sammenhenger mellom eksponeringer i jobben og alkoholinntak blant norske arbeidstakere. Opplevde jobbkrav ble ikke funnet å være relatert til framtidig alkoholforbruk.

Annen forskning viser også på sammenhenger mellom rusmiddelbruk og fravær, ulykker, yteevne og kvalitet på arbeidet som utføres, og alkoholbruk, rus- og avhengighetsproblematikk er et viktig punkt på dagsordenen.

Forebygging sammen med bedriftshelsetjenesten (BHT)

Arbeidslivet er en god arena for å forebygge, oppdage og intervenere. Det at arbeidstakere ser hverandre daglig på jobb gjør at en raskt kan være i stand til å fange opp atferdsendringer hos kollegaer og medarbeidere, og iverksette tiltak for støtte og hjelp.

– Dette krever kompetanse – blikk, mot og språk knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk og inn i virksomhetens øvrige arbeidsmiljøarbeid: Å ha en policy for rusmiddelbruk og spill som alle ansatte kjenner til, at ledere tar praten med den de er bekymret for så raskt som mulig samt et tilbud om hjelp til de som har eller måtte få et problem knyttet til rusmiddelbruk og spill, sier seniorrådgiver Ine Weum i Akan kompetansesenter.

De siste årene har organisasjonen prioritert samarbeid og dialog med landets ulike bedriftshelsetjenester (BHT) og deres medlemsbedrifter for å øke kunnskap og for å kunne bidra til riktig faglig utvikling og samtidig være virksomhetsnære.

«Nå har jeg lyst til å prate om det»

– Mange i norsk arbeidsliv kvier seg fortsatt for løfte rus- og spillforebyggende arbeid opp på agendaen, og ovenstående sitat fra en ung leder som nylig deltok på et Akan-kurs, viser at det er mulig å skape positive forutsetninger for å begynne å prate om dette temaet. Kompetanse er en sterk og bidragende faktor, med komponenter som økt bevissthet, oppdatert kunnskap og relevante verktøy som styrker praktisk handling, sier Weum videre.

Akan-kurs for BHT

 • Akan på 1-2-3 er et kurs for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten. Kurset gir deg kunnskap og metoder som bidrar til at du enklere kan introdusere rus- og avhengighetsforebyggende arbeid i møte med virksomheter. Med oppdatert kompetanse og enkle verktøy, kan du tilby bredere tjenester innen HMS og IA-arbeid til dine virksomheter.

STAMI-TV: Frokostseminar om arbeid og alkoholbruk

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Beskyttende faktorer i arbeidsmiljøet

  Er din arbeidssituasjon kjennetegnet av en kombinasjon av høy kontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt sosialt klima har du mindre sannsynlighet for å utvikle muskelskjelettplager, viser ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskere har studert forskjellige typer psykososiale arbeidssituasjoner for å se på mulige sammenhenger med muskelskjelettplager.

 • Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

  Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stress, sykefravær og uføretrygd. Mobbing rammer imidlertid ikke alle på samme måte og noen arbeidstakere synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det».

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en ny studie ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk.

 • STAMI-TV: Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

  Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Hva betyr innføringen av teknologiske hjelpemidler for arbeidsmiljø og emosjonelle belastninger for helseansatte? Se opptak av Arbeidstilsynets frokostseminar på STAMI tidligere denne uka.

 • Søvnproblemer blant yrkesaktive i Norge

  I Norge oppgir om lag 30 prosent av alle yrkesaktive søvnvansker i løpet av siste måned. 38 prosent av disse rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette utgjør 280 000 yrkesaktive. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at positive endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet kan bidra til å redusere nivået av søvnproblemer.