I en studie fra STAMI ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk – som av WHO defineres som et forbruk på mer enn 14 enheter for kvinner og mer enn 21 enheter for menn i uken.

Personer som opplevde høye jobbkrav og eksponering for mobbing hadde høyere sannsynlighet for et risikofylt drikkemønster. Utover at jobbkrav og mobbing er forbundet med risikofylt alkoholbruk, synes det ikke som om det er særlige sammenhenger mellom eksponeringer i jobben og alkoholinntak blant norske arbeidstakere. Opplevde jobbkrav ble ikke funnet å være relatert til framtidig alkoholforbruk.

Annen forskning viser også på sammenhenger mellom rusmiddelbruk og fravær, ulykker, yteevne og kvalitet på arbeidet som utføres, og alkoholbruk, rus- og avhengighetsproblematikk er et viktig punkt på dagsordenen.

Forebygging sammen med bedriftshelsetjenesten (BHT)

Arbeidslivet er en god arena for å forebygge, oppdage og intervenere. Det at arbeidstakere ser hverandre daglig på jobb gjør at en raskt kan være i stand til å fange opp atferdsendringer hos kollegaer og medarbeidere, og iverksette tiltak for støtte og hjelp.

– Dette krever kompetanse – blikk, mot og språk knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk og inn i virksomhetens øvrige arbeidsmiljøarbeid: Å ha en policy for rusmiddelbruk og spill som alle ansatte kjenner til, at ledere tar praten med den de er bekymret for så raskt som mulig samt et tilbud om hjelp til de som har eller måtte få et problem knyttet til rusmiddelbruk og spill, sier seniorrådgiver Ine Weum i Akan kompetansesenter.

De siste årene har organisasjonen prioritert samarbeid og dialog med landets ulike bedriftshelsetjenester (BHT) og deres medlemsbedrifter for å øke kunnskap og for å kunne bidra til riktig faglig utvikling og samtidig være virksomhetsnære.

«Nå har jeg lyst til å prate om det»

– Mange i norsk arbeidsliv kvier seg fortsatt for løfte rus- og spillforebyggende arbeid opp på agendaen, og ovenstående sitat fra en ung leder som nylig deltok på et Akan-kurs, viser at det er mulig å skape positive forutsetninger for å begynne å prate om dette temaet. Kompetanse er en sterk og bidragende faktor, med komponenter som økt bevissthet, oppdatert kunnskap og relevante verktøy som styrker praktisk handling, sier Weum videre.

Akan-kurs for BHT

  • Akan på 1-2-3 er et kurs for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten. Kurset gir deg kunnskap og metoder som bidrar til at du enklere kan introdusere rus- og avhengighetsforebyggende arbeid i møte med virksomheter. Med oppdatert kompetanse og enkle verktøy, kan du tilby bredere tjenester innen HMS og IA-arbeid til dine virksomheter.