Nyhet

Rus, avhengighetsproblematikk og arbeid

Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Det er antatt at overdreven alkoholbruk i arbeidsstyrken kan svekke arbeidstakernes helse og produktivitet gjennom dårligere utførelse av arbeidsoppgaver, ulykker og skader, lavere tilstedeværelse på arbeidsplassen og høy turnover.

I en studie fra STAMI ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk – som av WHO defineres som et forbruk på mer enn 14 enheter for kvinner og mer enn 21 enheter for menn i uken.

Personer som opplevde høye jobbkrav og eksponering for mobbing hadde høyere sannsynlighet for et risikofylt drikkemønster. Utover at jobbkrav og mobbing er forbundet med risikofylt alkoholbruk, synes det ikke som om det er særlige sammenhenger mellom eksponeringer i jobben og alkoholinntak blant norske arbeidstakere. Opplevde jobbkrav ble ikke funnet å være relatert til framtidig alkoholforbruk.

Annen forskning viser også på sammenhenger mellom rusmiddelbruk og fravær, ulykker, yteevne og kvalitet på arbeidet som utføres, og alkoholbruk, rus- og avhengighetsproblematikk er et viktig punkt på dagsordenen.

Forebygging sammen med bedriftshelsetjenesten (BHT)

Arbeidslivet er en god arena for å forebygge, oppdage og intervenere. Det at arbeidstakere ser hverandre daglig på jobb gjør at en raskt kan være i stand til å fange opp atferdsendringer hos kollegaer og medarbeidere, og iverksette tiltak for støtte og hjelp.

– Dette krever kompetanse – blikk, mot og språk knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk og inn i virksomhetens øvrige arbeidsmiljøarbeid: Å ha en policy for rusmiddelbruk og spill som alle ansatte kjenner til, at ledere tar praten med den de er bekymret for så raskt som mulig samt et tilbud om hjelp til de som har eller måtte få et problem knyttet til rusmiddelbruk og spill, sier seniorrådgiver Ine Weum i Akan kompetansesenter.

De siste årene har organisasjonen prioritert samarbeid og dialog med landets ulike bedriftshelsetjenester (BHT) og deres medlemsbedrifter for å øke kunnskap og for å kunne bidra til riktig faglig utvikling og samtidig være virksomhetsnære.

«Nå har jeg lyst til å prate om det»

– Mange i norsk arbeidsliv kvier seg fortsatt for løfte rus- og spillforebyggende arbeid opp på agendaen, og ovenstående sitat fra en ung leder som nylig deltok på et Akan-kurs, viser at det er mulig å skape positive forutsetninger for å begynne å prate om dette temaet. Kompetanse er en sterk og bidragende faktor, med komponenter som økt bevissthet, oppdatert kunnskap og relevante verktøy som styrker praktisk handling, sier Weum videre.

Akan-kurs for BHT

 • Akan på 1-2-3 er et kurs for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten. Kurset gir deg kunnskap og metoder som bidrar til at du enklere kan introdusere rus- og avhengighetsforebyggende arbeid i møte med virksomheter. Med oppdatert kompetanse og enkle verktøy, kan du tilby bredere tjenester innen HMS og IA-arbeid til dine virksomheter.

STAMI-TV: Frokostseminar om arbeid og alkoholbruk

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Arbeid med mennesker påvirker helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

  Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.