STAMI-rapport nr. 1/2013. Eksponering for organiske løsemidler kan påvirke nervesystemet. Langvarig/høygradig eksponering kan føre til kronisk løsemiddelbetinget encefalopati (Chronic Solvent induced Encefalopati; CSE). Prosedyrene for diagnostisering av løsemiddelskade ble foreslått i 1980 årene, og det er nå et behov for å revurdere det vitenskapelige grunnlaget som løsemiddellitteraturen bygger på. Nevropsykologiske testmetoder har spilt en sentral rolle ved utredning av nevrokognitive effekter ettereksponering for løsemidler, enten det har vært lette effekter eller alvorlige følger i form av kronisk løsemiddelskade, CSE. Karakteriseringen av eksponering i de fleste studier har imidlertid ikke vært god nok til å kunne belyse sammenhengen mellom eksponering og respons.

Formålet med denne studien har vært å vurdere det vitenskapelige grunnlaget for sammenheng mellom påvirkning på nervesystemet i form av endret nevropsykologisk funksjon og langvarig eksponering for løsemidler, basert på tilgjengelig epidemiologisk litteratur. Vi ønsket mer spesifikt å vurdere tilgjengelig dokumentasjon for hvilken totaleksponering som må til for å gi økt risiko for løsemiddelskade eller lettere, varige effekter på nervesystemet. Vi ønsket også å vurdere det faglige grunnlaget for bruk av det veiledende administrative kriteriet ”10 år daglig fulltidseksponering” som ”tilstrekkelig eksponering” til å kunne utvikle løsemiddelskade.

Resultatene fra denne studien indikerer at den vitenskapelige dokumentasjonen for skader/effekter på nervesystemet i form av nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler fremdeles er mangelfull. Spesielt er løsemiddeleksponeringen mangelfullt karakterisert og rapportert i de foreliggende studier. Vurderingen av studiene indikerer at det heller ikke er god nok vitenskapelig dokumentasjon for å bruke det veiledende kriteriet på 10 års daglig fulltidseksponering som en grense for økt risiko til å utvikle løsemiddelskade. I løsemiddellitteraturen har det vært diskutert hvorvidt de nevropsykologiske dataene har vært gode nok. Denne studien indikerer at problemet rundt dokumentasjon av løsemiddeleksponeringen er vel så stort.

Bast-Pettersen, Rita; Grahnstedt, Svein ; Andorsen, Gerd Sissel; Bleie, Kristin Johanne; Conradi, Hilde Slørdahl ; Gulbrandsen, Marit; Holthe, Tom; Olsen, Randi Kristine Falnes; Røysted, Wenche; Sundal , Endre ; Søstrand, Per; Troland, Kari; Ulvestad, Bente; Kjuus, Helge
STAMI-rapport;årgang 14 nr. 1
Les publikasjon Åpen tilgang