STAMI-rapport nr. 4/2020. Åpne kontorkonsepter (“open-plan office”, ABW) innføres i svært mange nybygg og virksomheter. Begrunnelser er at reduserte arealbehov gir besparelser av omkostninger til infrastruktur og teorier om at fjerning av fysiske grenser burde bringe individer i mer kontakt med hverandre og at dette burde øke samarbeid og følgelig øke kollektiv intelligens. Dette bygger på antakelsen om at nærhet skaper sosiale interaksjoner. Reduserte arealbehov i forhold til konsepter basert på cellekontorer, skyldes delvis at man plasserer mange arbeidsplasser sentralt i bygningskroppen mens konvensjonelle cellekontorer har egne vinduer.

Sammendrag

Sykefravær: Basert på tre studier med nokså entydige resultater, og en som er problematisk å fortolke (blant annet ukjent tid i hjemmekontor) kan man konkludere at det foreligger evidens for risiko for økt sykefravær i kontorkategorier som deles av flere ansatte. Det er også begrenset evidens risiko for høyere sykefravær for menn i fleksible kontorløsninger (som ABW).

Uførepensjonering: Selv om det ene foreliggende studiet har adekvat metodekvalitet og tar hensyn til en rekke feilkilder (konfunderende faktorer) og faktorer som kan bidra til ansattes opplevelse av arbeidssituasjonen, kan man bare konkludere at det foreligger begrenset evidens for risiko for økt uførepensjonering i kontorkategorier som deles av flere ansatte. Det kreves flere undersøkelser for å konkludere om sterkere evidens.

Vi har ikke funnet publiserte undersøkelser av sammenhenger mellom arbeid i hjemmekontor og sykefravær eller frafall fra arbeidslivet.

Mulige årsaksmekanismer og faktorer som kan ha betydning for sammenhenger mellom kontorkonsepter og fravær og frafall fra arbeidslivet diskuteres. Utfordringer med hjemmekontorer (som kan være en komponent i ABW) presenteres.

Hvis man skal sikre at kontorløsninger som innføres i norsk arbeidsliv, er bærekraftige med hensyn på ansattes helse og arbeidsevne er det behov for kunnskap om hvilke faktorer i ulike kontorkonsepter som bidrar til helse, arbeidsevne, fravær og frafall fra arbeidslivet.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang