Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Noen studier på eksponerte arbeidere og på forsøksdyr har vist at støv fra noen mangan-baserte legeringer kan akkumulere i det sentrale nervesystemet, men det er begrenset med bevis for nevroinflammatoriske effekter av mangan inneholdende støv.

Målsetning:

Dette prosjektet kommer til å samle inn støv fra både industrien og laboratoriet, disse vil bli karakterisert med spesiell fokus på ultra-fine partikler, og bli brukt til å studere reaksjoner i celler etter eksponering i laboratoriet. Prosjektet er et samarbeid mellom smelteverksindustrien, SINTEF, NTNU, UNN, St. Olavs Hospital og STAMI.

Prosjektet er delt i tre deler:

Del 1: Mekanismer for støvdannelse og kinetikk

Del 2: Verneutstyr og menneskelig adferd

Del 3: Nevroinflammatoriske effekter (STAMI)

Ved STAMI vil hovedfokus være på potensielle nevroinflammatoriske helseeffekter. Vi tar sikte på å etablere en human cellemodell til å studere nevroinflammatoriske responser til partiklene samlet inn i Del 1. Spesiell fokus vil være på partikkelkarakterisering, toksisitet og cellulært opptak av partiklene, i tillegg til flere cellulære og molekylære endepunkter.

Eksterne samarbeidspartnere/prosjektdeltakere

Yke J. Arnoldussen (NMBU)

SINTEF, NTNU, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN).

Deltakere fra næringslivet: ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF)