Gjenvinningsindustrien er raskt voksende internasjonalt og i Norge, knyttet til miljøaspekter samt økonomiske gevinster og energieffektivisering ved gjenvinning generelt. Slike ”nye” arbeidsoppgaver i gjenvinningsindustrien blir gjerne kalt ”green jobs”.

Flere internasjonale undersøkelser har imidlertid rapportert luftveisplager og generelle symptomer fra sentralnervesystemet som tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker blant arbeidere på renseanlegg. I en  mindre studie fra STAMI bekreftes disse funnene.

Nasjonale og internasjonale studier rapporterer om høye nivåer av bakterier og bakterielle endotoksiner på renseanleggene. Eksponering for lavgradig konsentrasjon av hydrogensulfid kan også være tilstede. Alle disse agens kan forårsake inflammasjon i luftveiene og symptomer fra sentralnervesystemet.

Sammenheng mellom eksponering og helseutfall hos arbeidstakerne er imidlertid lite undersøkt, spesielt blant andre arbeidstakergrupper som håndterer avløpsvann, som arbeid tilknyttet avløpsnett og pumpestasjoner, arbeid i grøfter og transport av kloakkslam og septik. Det er således et behov for en bredere undersøkelse med større fokus på eksponering-respons-sammenhenger for å få økt kunnskap på dette området.

Målet med denne studien har vært å karakterisere eksponering for biologiske faktorer og hydrogensulfid i renseanlegg med nyere metoder, og å belyse sammenhengen mellom eksponeringen og helseutfall som lungefunksjon, nevropsykologiske utfall og markører for inflammasjon. I forebyggende perspektiv har  vi også studert eksponeringsdeterminanter for å kunne utarbeide praktisk informasjon for eksponeringsreduserende tiltak.

Eksterne samarbeidspartnere

Arbeidsmedisinsk Avdeling ved St. Olavs hospital www.stolav.no/arbeidsmedisin

NTNU www.ntnu.no

Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune www.trondheim.kommune.no/arbeidsmiljoenheten/

Økonomiske bidragsytere

Prosjektet mottar økonomiske forskningsbidrag fra:

LO www.lo.no

Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no

Norsk Vann www.norskvann.no

Fagforbundet www.fagforbundet.no