Hjem Prosjekter Eksponering for trestøv og andre viktige [...]

Eksponering for trestøv og andre viktige forbindelser ved trebearbeiding

Prosjektet skal fremskaffe mer detaljert kunnskap om eksponering ved trebearbeiding, blant annet hvilke komponenter som finnes i støvet og størrelsesfordeling av støvpartiklene.

Prosjektledere

Prosjektdeltakere

Ansatte på snekkerverksteder, trevarefabrikker, trehusindustrien og lignende eksponeres for trestøv ved trebearbeiding.

Slike arbeidsplasser er unntatt forbudet om resirkulering av luft, som er satt for å unngå oppkonsentrering av skadelige stoffer i arbeidsatmosfæren. Dette til tross for at eksponering for trestøv er forbundet med økt risiko for lunge-, nese- og bihulekreft, samt andre luftveissykdommer, som astma, kronisk bronkitt og rhino-konjunktivitt.

Unntaket er foreslått fjernet, men siden dette vil ha store økonomiske konsekvenser for bedrifter som resirkulerer oppvarmet luft vinterstid, er det i stedet blitt fokusert på at arbeidsplassene skal måle støvnivået, og at det så lenge de holder seg innenfor grenseverdiene, er tilstrekkelig for å overholde kravet om forsvarlig eksponeringsnivå.

En systematisk kartlegging av trestøveksponeringen blant ansatte i byggenæringen pågår med mål om å oppnå representative og sammenlignbare målinger som er nødvendig for å si noe sikkert om eksponeringsforskjeller i bedrifter med og uten resirkulering av luft.

Målet med prosjektet

STAMI skal i dette prosjektet fremskaffe mer detaljert kunnskap om eksponering ved trebearbeiding, blant annet hvilke komponenter som finnes i støvet og størrelsesfordeling av støvpartiklene, noe som ikke kan leses ut av eksponeringsnivå for trestøv basert på vekt.

Siden små partikler deponerer dypere i lungene enn store partikler, men veier mindre, vil størrelsesfordelingen av støvpartiklene gi viktig informasjon om helserisiko uavhengig av vekt.

Komponenter i trestøvet, slik som harpikssyrer, endotoksin, sopp og bakterier, samt flyktige forbindelser, som monoterpener, aldehyder og total VOC er kjent for å kunne gi helseplager som irritasjoner i øyne og hud, respiratoriske plager som astma, bronkitt, hoste, pusteproblemer, redusert lungefunksjon og inflammasjon i nesa. Imidlertid er ikke innholdet av disse komponentene i trestøv konstant eller alltid relatert til støvvekt.

Grunnlag for tiltak og grenseverdier

Økt kunnskap om forekomsten av disse komponentene i trestøv vil kunne forbedre grunnlaget for vurdering av hvorvidt ventilasjon og luftfiltrering er effektive i forhold til alle helserelevante komponenter og partikkelstørrelser, og dermed også for vurdering av helserisiko ved bearbeiding av trevirke.

Det blir følgelig også viktig å vurdere hvorvidt de eksisterende grenseverdiene for trestøv er akseptable også i forhold til helserisikoen representert av komponenter i støvet som ikke er direkte relatert til støvvekt. Støvet og dets innholds potensiale til å skape oksidativt stress og inflammasjon skal testes i cellemodeller i laboratoriet og vil gi informasjon om effekt-mekanismer som kan være viktig ved risikovurderingene.

Samarbeidspartnere: Boligprodusentenes forening, Norske Trevarer, Arbeidstilsynet
Økonomisk bidragsyter: Byggenæringens Landsforening (BNL)

Få nyhetsbrev
Lukk