STAMI har gjennomført en systematisk kunnskapsoppsummering hvor forskerne har sett på alle aspekter ved arbeidsmiljø og helse som kan påvirkes av ny teknologi, blant annet såkalt «teknostress» og «telepress» fra arbeidet (se nedenfor), automatisering, tilgjengelighetskrav, forstyrrelse av balansen mellom arbeid og privatliv og nettmobbing.

Kort oppsummert

  • Den samme teknologiske endringen kan få både positive og negative effekter, avhengig av hvilken måte teknologien innføres på.
  • Ved innføring av ny teknologi undervurder man ofte utfordringene som er knyttet til implementering og tilpasning på arbeidsplassen. Dermed kan det som i utgangspunktet skulle gjøre arbeidsprosessene enklere og bedre, få motsatt effekt.
  • Positive effekter av digitalisering og innføring av ny teknologi kan være økt jobbmotivasjon og en sterkere følelse av tilhørighet til arbeidsplassen.
  • Negative effekter kan være en svekket følelse av organisasjonstilhørighet, lavere jobbtilfredshet, økt risiko for utbrenthet og økt forekomst av mobbing.
  • Noe av det aller viktigste for å oppnå en positiv effekt, er at arbeidstaker får beholde eller styrket opplevelsen av å ha kontroll over egen arbeidssituasjonen (autonomi).
  • Gode tiltak for å styrke eller opprettholde arbeidstakernes autonomi, er involvering, hjelp til å forstå teknologien, teknisk støtte og tilrettelegging for en jobbkultur med et tydelig skille mellom arbeid og privatliv.

Forskerne påpeker at det i flere av studiene er vanskelig å trekke et tydelig skille mellom effektene av teknologien i seg selv, og effektene av at organisasjonen eller jobbkravene endres når teknologien innføres. Derfor er det behov for å klargjøre hvorfor, når og hvordan nye teknologier påvirker arbeid og arbeidstakere.

Teknostress og telepress

Teknostress er et begrep som beskriver forskjellige belastninger arbeidstakere kan oppleve ved innføringen av ny teknologi. Dette kan for eksempel skyldes at

– teknologien bestemmer arbeidsinnhold og prosesser i større grad enn før
– teknologien ikke fungerer som den skal
– arbeidsoppgavene blir mer komplekse
– arbeidsbyrden øker, fordi man stadig må lære seg nye verktøy og oppgaver
– arbeidstaker er usikker på egen teknologisk kompetanse, eller frykter å bli erstattet av teknologiske nyvinninger

Telepress beskriver opplevelsen av å måtte være tilgjengelig hele tiden, og at grensene mellom jobb og privatliv blir utydelige. Dette kan blant annet gi høyere grad av følelsesmessig utmattelse.

Kunnskapsoppsummeringen ble gjort som del av det nordiske prosjektet «Fremtidens arbeidsliv: Muligheter og utfordringer for den Nordiske modellen». Dette var et samarbeidsprosjekt mellom forskningskonsortier i de fem nordiske landene, under ledelse av forskningsstiftelsen Fafo.

Et systematisk litteratursøk ble utført i databasene PsycINFO, MEDLINE og Web of Science for å identifisere fagfellevurderte, empiriske studier fra og med år 2000 til i dag. Studier ble vurdert som relevante dersom de rapporterte, kvantifiserte og statistisk testet sammenhenger mellom bruk av nylig innført teknologi eller teknologi som er relativt ny i arbeidet, og arbeidsmiljø eller helse. Både studier av psykiske eller fysiske symptomer, velvære, plager og sykdom ble inkludert.

Til sammen 6172 publikasjoner ble gjennomgått. Etter eksklusjon av studier som ikke oppfylte inklusjonskriteriene, ble totalt 53 studier inkludert i en fulltekstgjennomgang.