Hjem Nyheter Viktig ny kunnskap om asbesteksponering

Viktig ny kunnskap om asbesteksponering

STAMI-forskning viser hvor viktig det er å jobbe så forsiktig som mulig med asbestholdige materialer i tillegg til å bruke riktig verneutstyr under arbeidet.

 

I Norge har det vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer siden 1985, men det finnes fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igjen i private og offentlige bygg.

Mange av disse bygningene begynner nå å bli så gamle at de må renoveres eller rives. Da er det en risiko for eksponering for asbest.

− Dessverre skjer det at håndverkere river asbestholdige byggematerialer uten at de er klar over at det er asbestinneholdende materialer de river. Det er derfor en risiko for at bygningsarbeidere kan bli eksponert for asbest ved denne type arbeid, sier STAMI-forsker Pål Graff, som har ledet et STAMI-prosjekt om asbesteksponering.

Asbest er en gruppe mineraler som forekommer naturlig i form av fibre. Det finnes flere ulike typer av asbestfibre. Generelt kan de ulike formene av asbest deles i to hovedgrupper avhengig av utseende til fibrene: Serpentine fibre (mykere fibre, for eksempel krysotil) og amfibole fibre (stivere fibre, for ekspempel krokidolitt og amositt).

Asbest har blitt brukt i flere tusen år, eksempelvis i keramikk, men en storskala bruk av asbest kom først i gang på 1880-tallet da asbest ble brukt til varme- og syreresistente tekstiler og ulike isoleringsprodukter. Utover 1900-tallet ble asbest brukt i mange forskjellige produkter, deriblant i en rekke byggematerialer, som tak- og veggbekledning, gulvmatter, sement og isolering.

At arbeid med asbest kunne gi negative helseeffekter ble tidlig kjent. Utover 1920-tallet ble flere tilfeller av lungefibrose (asbestose) beskrevet. Asbesteksponering og kobling til kreft har også vært kjent lenge, både lungekreft og brysthinnekreft (mesoteliom). Asbesteksponering regnes i dag som den viktigste årsaken til brysthinnekreft.

Kunnskap om asbest er viktig

En manglende forståelse for risikoene ved håndtering av asbest, manglende kunnskap om hvilke materialer som kan inneholde asbest, og hvordan man kan beskytte seg, kan medføre unødvendig eksponering.

− Det er viktig at dagens yrkesaktive innen bygge- og rivningsbransjen får kunnskap om asbest, hvor den finnes, hvordan den håndteres, vernetiltak og mulig helserisiko ved eksponering, understreker Graff, som håper rapporten kan være et bidrag til økt kunnskap.

Rapporten beskriver hvilke nivåer av asbestfibre som kan forekomme i luften ved arbeid med asbestholdige byggematerialer.

Flere av målingene forskerne har utført, viser nivåer av asbestfibre over grenseverdiene, selv om arbeidene har blitt utført som en forsiktig sanering.

Asbestmålingene som er utført i prosjektet viser potensialet for eksponering dersom saneringen eller renoveringen ikke utføres på en korrekt måte. I renoveringsprosjekt der en ikke er klar over at det forekommer asbestholdige materialer kan det forekomme unødvendig eksponering.

− Det understreker hvor viktig der er å kartlegge forekomsten av asbest før arbeidet startes og at asbestholdige materialer fjernes på en korrekt og sikker måte, sier forskeren.

Det er viktig at dagens yrkesaktive innen bygge- og rivningsbransjen får kunnskap om asbest, hvor den finnes, hvordan den håndteres, vernetiltak og mulig helserisiko ved eksponering.

Porøse materialer frigjør mye asbest

Spesielt ved arbeid med porøse materialer som innvendige tak og veggplater av asbestolux kan en betydelig mengde fibre frigjøres til luften.

Også ved håndtering av utvendige materialer som har forvitret og blitt porøse på grunn av alder og slitasje kan mange fibre frigjøres. Takplater i eternitt er et eksempel.

I innvendige gulvmaterialer ser det ut som om asbestfibrene er godt festet i bindemiddelet, og at det derfor frigjøres mindre fibre under arbeid med disse materialene. Det kan likevel ikke utelukkes at asbestfiber frigjøres til luften under arbeid med disse materialene.

Forsiktig arbeidsform og riktig verneutstyr

På bakgrunn av målingene forskerne har utført, kom det tydelig frem at det har en effekt å jobbe forsiktig for å minske spredning av fibre under sanering.

Graff fremhever også bruk av riktig verneutstyr – også under korte arbeidsoperasjoner.

− Prøvetakingen ved kortere arbeidsoperasjoner som saging og boring i utvendige tak og veggplater, viste at det ble frigjort betydelige nivåer av fibre. Riktig verneutstyr er derfor essensielt, selv ved slike kortere arbeidsoperasjoner og spesielt dersom en utfører mange av disse.

Fortsatt yrkeseksponering for asbest

Selv om det nå er forbudt å bruke asbest i byggematerialer i Norge, vil sannsynligvis flere enn hundre personer dø hvert år i Norge av kreft forårsaket av asbesteksponering.

Det er derfor viktig å fortsatt arbeide for å redusere risikoen for asbesteksponering.

Webinar: Asbest ved renoveringsarbeid

Eksponering for asbest er fortsatt en realitet i arbeid med eldre bygg. På et webinar 17. juni 2021 presenterte vi hovedfunnene fra et forskningsprosjekt om hvordan ulike typer renoveringsarbeid påvirker mengden asbest som frigjøres. Nyttig og viktig for alle i bygge- og rivningsbransjen!

Se opptaket her
To menn i hvite vernedrakter og vernemasker arbeider med sanering av taket på et bygg.

Les rapporten

Kortere versjon på engelsk

Få nyhetsbrev
Lukk