Tema

Olje og gass

Beskrivelse

En av ti arbeidstakere offshore og i landbasert virksomhet oppgir manglende informasjon om kjemikalierisikoen i arbeidet. Olje- og gassektoren også har andre arbeidsmiljøeksponeringer som støy, fysiske eksponeringer som vibrasjoner og kaldt arbeid samt også psykososialt og organisatorisk arbeid.

Petroleumssektoren er en næring med utstrakt bruk av kjemikalier innenfor de ulike arbeidsprosessene som boring, produksjon og vedlikehold. Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumssektoren har i flere år blitt viet stor oppmerksomhet, blant annet fordi personer kan ha fått langtidsskader som følge av eksponering for kjemikalier tilbake i tid.

En av ti arbeidstakere offshore og i landbasert virksomhet oppgir manglende informasjon om kjemikaliene som blir benyttet i arbeidsprosessene, og kjemikalierisikoen i arbeidet. Tall fra NOA viser at olje- og gassektoren også har andre utfordringer – som støy, fysiske eksponeringer som vibrasjoner og kaldt arbeid samt også psykososialt og organisatorisk arbeid.

Til tross for fokus gjennom flere år fra næringen selv, myndigheter, partene og media, er det fremdeles begrenset dokumentasjon av nivåer av kjemiske stoffer for arbeidstakere i petroleumsnæringen, og spesielt ansatte i servicenæringen. Dette tilsier at det er behov for å videreføre satsningen på kjemisk arbeidsmiljø og å fortsette aktiviteten med å dokumentere eksponeringsgrad for de fleste agens ved arbeid på innretninger til havs og på landanlegg.

STAMI har flere prosjekt innen olje og gass, og ser på forhold som berører både arbeidstid og skiftarbeid, oljetåker og damp, ulike kjemiske eksponeringer samt også psykososiale og organisatoriske forhold. I tillegg har STAMI den seneste tiden begynt å se på gjenvinningssiden av olje- og gassektoren.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

  • Ny STAMI-rapport: Gjenvinning av avfall fra oljeboring og helserisiko

    Olje- og gassproduksjon genererer en stor mengde oljeboringsavfall som sendes til mottaksanlegg på land hvor det behandles, renses og gjenvinnes. Arbeidstakere i bransjen har rapportert ulike helseplager som kan sammenfalle med eksponering på arbeidsplassen. I et større prosjekt har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og bransjen sett nærmere på hva arbeidstakerne faktisk eksponeres for, hvilken risiko dette kan utgjøre og hvordan en kan forebygge slik eksponering.

  • Skiftarbeid og mental helse – onshore og offshore

    Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved fremtidige studier av skiftarbeids betydning for mental helse. Samtidig er det viktig å følge ansatte over lengre tidsrom for å kunne si noe om helseeffekter av å jobbe skift- og nattarbeid.

  • Reinsing og attvinning av avfall frå oljeboring

    Forskarar ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) set no i gong eit forskingsprosjekt der ein ser nærare på eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorar ved arbeid på anlegg som reinsar og resirkulerer avfall frå oljeboring.

STAMI-TV