Olje og gass

En av ti arbeidstakere offshore og i landbasert virksomhet oppgir manglende informasjon om kjemikalierisikoen i arbeidet. Olje- og gassektoren også har andre arbeidsmiljøeksponeringer som støy, fysiske eksponeringer som vibrasjoner og kaldt arbeid samt også psykososialt og organisatorisk arbeid.

Prosjekt 8. juli 2019

Eksponering og helseeffekter ved gjenvinning av avfall fra oljeboring

Det har blitt rapportert om plager som lukt, hodepine og tretthet blant arbeidere som gjenvinner oljeboringsavfall . Eksponering på arbe...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 21. juni 2019

Hudproblemer hos arbeidere som håndterer oljeboringsavfall

Oljeholdig avfall var den største mengden av farlig avfall som ble samlet inn i 2012. Flere ansatte rapporterer om hudproblemer ved hån...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2020
Nyhet 9. april 2019

Ny doktorgrad: Eksponering blant boredekksarbeidere og negative helseeffekter

Ny doktorgrad fra STAMI har kartlagt den luftbårne eksponeringen blant boredekksarbeidere offshore, og evaluert sammenhenger mellom slik...

Nyhet 13. april 2018

Ny STAMI-rapport: Gjenvinning av avfall fra oljeboring og helserisiko

Olje- og gassproduksjon genererer en stor mengde oljeboringsavfall som sendes til mottaksanlegg på land hvor det behandles, renses og gj...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Pulmonary function and high-resolution computed tomography examinations among offshore drill floor workers

Nyhet 7. oktober 2015

Skiftarbeid og mental helse – onshore og offshore

Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved fremtidige studier av skiftarbeids betydning f...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Occupational exposure to airborne contaminants during offshore oil drilling

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri : Dagens eksponeringsbilde

Denne rapporten oppsummerer arbeidet som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utført i samarbeid med næringen for å kartlegge da...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Sluttrapport for prosjektet: Isocyansyres (ICAs) egenskaper som mulig problemkjemikalie i norsk olje- og gassindustri

ICA som sådan brukes ikke i norsk olje- og gassindustri, men kan dannes ved termisk dekomponering av plast og malinger av polyuretan ved...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Questionnaire for diving personnel working on the Norwegian Continental Shelf

Professional divers represent an occupational group in the offshore petroleum industry which operates in especially demanding working con...

Prosjekt 30. desember 2014

Lungefunksjon blant ansatte eksponert for oljetåke offshore

Eksponeringssituasjonen ved oljeboring er komplisert. Som basis for borevæsken brukes som regel mineraloljer. Dessuten brukes en rekke t...

Pågående Prosjektperiode 2010 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring

Olje- og gassproduksjon genererer årlig mye avfall som sendes til behandlingsanlegg på land, hvor avfallet behandles og deponeres eller...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2018
Nyhet 6. oktober 2014

Reinsing og attvinning av avfall frå oljeboring

Forskarar ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) set no i gong eit forskingsprosjekt der ein ser nærare på eksponering for kjemiske...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Perceived Mastery of Work among Shift Workers in the Norwegian Offshore Petroleum Industry

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Prevalence and occupational predictors of psychological distress in the offshore petroleum industry: a prospective study

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Oil mist and vapour concentrations from drilling fluids: inter- and intra-laboratory comparison of chemical analyses

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Bullying and risk-perception as health hazards on oil rigs

Publikasjoner Utgivelsesår 2011

Mental distress among shift workers in Norwegian offshore petroleum industry - relative influence of individual and psychosocial work factors

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Exposure to airborne organophosphates originating from hydraulic and turbine oils among aviation technicians and loaders

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Work-related musculoskeletal disorders in Norway's offshore petroleum industry