Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Tradisjonelt har luftkonsentrasjonen av oljetåke/oljedamp blitt målt for å overvåke dette arbeidsmiljøet. Det er få vitenskapelige studier av lungesykdommer hos mennesker eksponert for oljetåke/oljedamp ved oljeboring eller for oljetåke/oljedamp generelt. Dyreforsøk har indikert at høy eksponering for mineraloljebasert oljetåker kan føre til forandringer i lungenes alveoler, mens bronkiene synes å være mindre sårbare. I alveolene finner gassutvekslingen sted mellom blodet og lungene. En studie av mennesker eksponert for mineraloljer i bilindustrien viste tegn til redusert forsert vitalkapasitet, mens kabelarbeider hadde høyere prevalens av fibrose i lungene. Studien består av to deler. I en tverrsnittsundersøkelse av 64 pågående eksponerte individer og det samme antallet kontroller er formålet å studere personbåren eksponering, lungefunksjon og biomarkører for påvisning av skade på epitel i lunger og mulig systemisk inflammasjon. Lungefunksjonsmålingene vektlegger spesielt måling av lungenes evne til gassutveksling. Alle individer undersøkes før utreise offshore og når de kommer tilbake fra sin turnus offshore. Luftprøver for bestemmelse av elementært karbon, oljetåke/oljedamp og partikler samles inn på to arbeidsdager. Dessuten undersøkes lungene til 50 tidligere eksponerte med høyoppløselig computertomografi. Disse antas å ha vært mye høyere eksponert enn operatører i dag. Personer som har vært eksponert i minst tre år trekkes ut tilfeldig og inviteres til undersøkelsen til målet om 50 undersøkte personer er nådd. Prosjektet vil gi kunnskap om lungefunksjon og eksponering for oljetåke blant boredekksarbeidere offshore. Dette er også relevant kunnskap for andre bransjer hvor oljetåkeeksponering forekommer.

Eksterne samarbeidspartnere

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Økonomisk bidragsyter

Forskningsrådet (Petromax)