Prosjektledere

Prosjektdeltakere

Bedrifter som gjenvinner oljeboringsavfall er en forholdsvis ny industri med begrenset dokumentasjon om eksponering og helseplager blant arbeidere som håndterer boreslam.

Det har blitt rapportert om plager som lukt, hodepine og tretthet knyttet til dette arbeidet. Dette er diffuse plager som kan ha flere årsaker og eksponering på arbeidsplassen kan være en mulig årsak. Gjenvinningsanleggene som tar imot oljeboringsavfall behandler avfallet i forskjellige prosesser, men felles for disse er at de fordamper væsken fra fast stoff for så å separere ut olje og vann i etterkant, og man sitter da igjen med ett tørrstoff som restprodukt.

Dette prosjektet er en fortsettelse av prosjektet «Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring» hvor det ble gjort noen funn som medførte at det ble bestemt å gjøre en oppfølgingsstudie.

Det var spesielt funnene av mikroorganismer som ble gjort på to av bedriftene i den første studien som var avgjørende for å fortsette og studere denne type arbeidsmiljø-eksponeringer – nå med fokus på mikroorganismer samt å undersøke mulige helseeffekter. I dette nye prosjektet vil det også bli undersøkt for inflammasjonsmarkører i blodet til de ansatte.

En kartlegging av arbeidsmiljøene ved gjenvinning av boreavfall på landanlegg vil ha overføringsverdi til blant annet olje- og gassnæringen der det i dag er flere arbeidsoperasjoner med lignende eksponering.

Målet med prosjektet

  • Kartlegge eksponering for patogene og antibiotika resistente mikroorganismer.
  • Kartlegge eksponering for endotoksiner og hydrogensulfid (H2S).
  • Kartlegge eventuelle helseplager i bransjen ved hjelp av spørreskjema og undersøke inflammatoriske reaksjoner i blodprøver fra de ansatte.

Eksterne samarbeidspartnere:

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Danmark
  • Norsk Industri

Økonomisk bidrag:

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO