STAMI-rapport nr. 7/2013. ICA som sådan brukes ikke i norsk olje- og gassindustri, men kan dannes ved termisk dekomponering av plast og malinger av polyuretan ved ulike typer varmt arbeid som for eksempel sveising, sliping og flammekutting. Hensikten med studien har vært å undersøke stabiliteten til ICA i luft, sammenlikne forskjellige personlige prøvetakingsmetoder og analysemetoder med hensyn på prøvetaking av ICA, samt å kartlegge nivåer av ICA i arbeidsatmosfæren i bransjer og arbeidsplasser der ICA kan være et arbeidsmiljøproblem, med særlig vekt på bransjer og arbeidsplasser tilknyttet oljeindustrien.

Undersøkelsen av ICAs stabilitet i luft ble gjennomført både med ren ICA i nitrogenatmosfærer ved forskjellig relativ luftfuktighet og i en blandingsatmosfære av ICA og andre dekomponeringsprodukter dannet ved termisk dekomponering av en polyuretanmaling. ICA hadde en halveringstid som var henholdsvis mer enn fire timer ved alle stabilitetsforsøkene med ren ICA i nitrogenatmosfærer, mens ICA konsentrasjonen ble halvert i løpet av ca. 3 timer i blandingsatmosfæren. Resultatene viser dermed at ICA er mer stabilt enn tidligere antatt og at arbeidstakere dermed potensielt kan bli eksponert for ICA ved varmt arbeid.

Sammenlikningen av forskjellige personlige prøvetakingsmetoder og analysemetoder med hensyn på prøvetaking av ICA viste at denuder di-n-butylamin (DBA) metoden (dry sampler) er den metoden som egner seg best for prøvetaking av ICA og at gjenfinning for denne prøvetakingsmetoden ikke påvirkes av relativ luftfuktighet og ICA konsentrasjon i det undersøkte konsentrasjonsområdet. Sammenlikningsforsøkene viste videre at denuder DBAmetoden underestimerer konsentrasjonen av ICA og at en dermed må benytte en korreksjonsfaktor på 1,25 for å angi den korrekte konsentrasjonen av ICA.

Kartleggingen av nivåer av ICA i arbeidsatmosfæren i bransjer og arbeidsplasser der ICA kan være et arbeidsmiljøproblem viser at det kan dannes relativt høye konsentrasjoner av ICA sammenliknet med konsentrasjonene av isocyanater og diisocyanater ved varmt arbeid. Kartleggingen viser videre at de høyeste konsentrasjonene av ICA ble målt ved flammeskjæring i forbindelse riving og gjenvinning av offshoreinstallasjoner og ved gjenvinning av metall.


Les publikasjon Åpen tilgang