Hjem Prosjekter Eksponering for kjemiske og biologiske ar[...]

Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring

Olje- og gassproduksjon genererer årlig mye avfall som sendes til behandlingsanlegg på land, hvor avfallet behandles og deponeres eller destrueres. I følge Statistisk Sentralbyrå utgjør oljeholdig avfall den største mengden av farlig avfall som ble samlet inn i 2012. Dette inkluderer bl.a. diverse oljeboringsavfall fra kontinentalsokkelen.

I følge prognoser fra Olje- og energidepartementet vil økt utbygging, nye funn og intensiv letevirksomhet medføre at mengden oljeboringsavfall øker i de nærmeste årene. Myndighetskravet om ikke å slippe ut borekaks med oljevedheng som overskrider 1 vekt % har ført til at utslipp av borekaks tilknyttet boring med oljebasert borevæske er opphørt og at kaksen i stedet sendes til land for rensing og gjenvinning. Det er derfor bygget opp et mottaksapparat langs kysten for å ta i mot boreavfall.

Gjenvinningsbedrifter som tar hånd om, og gjenvinner, oljeboringsavfall er en forholdsvis ny industri med begrenset dokumentasjon om eventuelle helseplager blant arbeidere som håndterer boreslam på anleggene. Fra bedriftenes bedriftshelsetjenester er det rapportert plager som lukt, tretthet, hodepine og kvalme. Dette er diffuse plager som kan ha flere årsaker, men eksponering på arbeidsplassen kan ikke utelukkes. Derfor er det nå ønskelig å kartlegge risiko for helseskadelig eksponering på disse.

Målet med prosjektet

  • Utarbeide et prosesskart over de ulike behandlingstrinnene og risikoutsatte arbeidsoperasjoner for avfallsstrømmer fra offshorevirksomheten
  • Karakterisere eksponering for kjemiske og biologiske agens i arbeidslufta som dannes ved gjenvinning og behandling av boreslam, borekaks og slopvann
  • Utføre eksponeringsmålinger av utvalgte agens på norske gjenvinningsanlegg
  • Gi anbefalinger til eventuelle eksponeringsreduserende tiltak

Eksterne samarbeidspartnere:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Økonomisk bidrag:

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Mer info

  • Ny STAMI-rapport om gjenvinning av avfall fra oljeboring og helserisiko. STAMI har sett nærmere på hva arbeidstakerne faktisk eksponeres for, hvilken risiko dette kan utgjøre og hvordan en kan forebygge slik eksponering.

  • STAMI-rapport nr. 2 2018: Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring

Få nyhetsbrev
Lukk