Tema

Hjerte- og karsykdommer

Beskrivelse

Hjerte- og karsykdommer har blitt knyttet opp mot ulike eksponeringer som risikofaktorer. Faktorer som kjemiske arbeidsmiljøeksponeringer, støv og partikler og kombinasjonseksponeringer samt andre former for eksponeringer i arbeidsmiljøet.

Det er godt dokumentert at luftforurensning fra trafikk og i byer kan være en risikofaktor for hjerte- og karsykdom (CVD). Flere eksperimentelle studier tyder videre på at partikkelstørrelsen er av betydning, med høyere toksisitet av de minste partiklene.

Arbeidstakere i ulike yrker utsettes for røyk i det ultrafine området fra forbrenningsprosesser. Mens det er rapportert relativt høy risiko for CVD-dødsfall relatert til luftforurensning i byer, har dette ikke blitt bekreftet på en overbevisende måte i yrkesstudier der eksponeringsnivåene er betydelig høyere enn i det ytre miljø. Kjemisk eksponering i arbeidsmiljø som årsak til hjerte- og karsykdom har vært mindre studert i forskningssammenheng.

Kunnskapene for å risikovurdere kompleks eksponering er mangelfulle. STAMI har derfor initiert et eget prosjekt som fokuserer på mulig samvirkning mellom eksponering for støv og andre typer vanlige kjemikalier. En type kombinasjonseksponering som er regelen på mange arbeidsplasser, og kunnskapen er således relevant for svært mange mennesker. I prosjektet studeres funksjoner i celler som er kjent for å kunne påvirkes av finpartikler og som er viktig i resistens mot en rekke former for toksikologisk stress. En rekke vanlige sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdommer kan knyttes til forstyrrelser i disse funksjonene.

Hjerte- og karsykdommer har også blitt knyttet opp mot ulike arbeidstidsordninger og skiftordninger uten at det har blitt sikkert konkluder, og STAMI ser på behovet for mer signifikant forskning på slike sammenhenger.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Ny STAMI-rapport: Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver

  Forskere ved STAMI har undersøkt hvorvidt økt fysisk aktivitet i fritiden, gjennom et aktivitetsprogram initiert av arbeidsgiver, kunne ha positiv innflytelse på hjerte- og karstatus hos veiarbeidere og kontoransatte innen veivedlikehold.

 • STAMI-TV: Arbeidsrelatert hjerte- og karsykdom

  Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død verden over, både i industrialiserte land og i utviklingsland. På dette frokostseminaret ser overlege Merete Drevvatne Bugge ved STAMI på kjente og mindre kjente sammenhenger mellom yrkeseksponering og hjerte- og karsykdom. Frokostseminaret ble avholdt 21. april, og er nå tilgjengelig på web-tv.

 • Eksponering for ultrafine partikler og risiko for hjerte- og karsykdom

  Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død både i industri- og utviklingsland, og enkelte faktorer i arbeidsmiljøet kan være utslagsgivende. Flere befolkningsundersøkelser de senere årene har vist en øket risiko for hjerte- og karsykdom i forbindelse med høy utendørs luftforurensning.

 • Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

  I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Litteraturen viste at støyeksponering gav størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko kunne også påvises for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom. 

STAMI TV