Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Alle som ønsker det vil bli undersøkt med blodprøver (inflammasjonsmediatorer, glukosetoleranse og lipidstatus), blodtrykk, KMI undersøkelse og O2-opptak før programmet starter. Undersøkelsene gjentas etter det to måneders lange motivasjonsprogrammets slutt og tilslutt ett år etter baseline.

Livstilsvaner registreres gjennom et spørreskjema. Størrelsen av gruppen vil være basert på styrkeberegninger og på hva som er praktisk og økonomisk realiserbart. Basert på utvalgsstørrelsen i tilsvarende studier så antar vi at den bør inkludere minst 100 personer.

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap omkring helseeffekter ved arbeidsmotivert trening med en yrkesarena der det også er et ytre agens, veistøv og dieselavgasser, som kan tenkes å påvirke inflammasjonen.

Dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap omkring eksponering for trening og helseeffekter der trening er en mulig intervensjon i forhold til støvbetinget inflammasjon. Kohorten blir delt i grupper relatert til treningseksponering, noe som kunne gi interessante opplysninger om dose-respons sammenhenger. Resultatene vil også være av interesse for arbeidslivet generelt og for den generelle befolkning.

Eksterne samarbeidspartnere

Mesta, Ullevål sykehus og Norges Helsehøyskole

Økonomisk bidragsyter

Statoil Norge AS Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning