Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Smelteverksarbeidere som jobber i ovnshall er eksponert for store mengder ultrafine partikler, men i denne gruppen arbeidere er det lungesykdommer som tidligere har vært i fokus for forskningen, og man har ikke i samme grad vært opptatt av risiko for hjerte- og karsykdom. Vi ønsker å studere dette nærmere, både ved å undersøke nåværende ansatte i smelteverk, og ved å gjøre en studie av dødelighet av hjerte- og karsykdom i to kohorter av smelteverksarbeidere.

65 ansatte i norske smelteverk er undersøkt med tanke på tidligmarkører for hjerte-/karsykdomsrisiko, og det blir gjort en sammenligning mellom en arbeidsdag og en fridag. Deres støveksponering i arbeid er kartlagt ved personlig prøvetaking av flere forskjellige partikkelstørrelsesfraksjoner.

Det er tidligere gjort undersøkelser av kreft og dødelighet blant ansatte i norsk ferrolegeringsindustri og silisiumkarbidindustri. Disse to kohortene blir nå fulgt opp med tanke på dødelighet av hjerte-/karsykdom. Tilsammen dreier dette seg om rundt 15 000 personer.

Prosjektet vil gi ny kunnskap om forholdet mellom en av de viktigste årsakene til død og uførhet i Norge, og yrkesmessig eksponering for ultrafine partikler. I tillegg til å identifisere områder med et mulig sykdomsforebyggende potensial knyttet til yrkeseksponering, er prosjektet svært relevant i et folkehelseperspektiv relatert til kardiovaskulære effekter fra luftforurensning i byer. Det er også relevant for den pågående diskusjonen om mulige helseeffekter fra konstruerte nanopartikler.

Eksterne samarbeidspartnere

Knut Gjesdal, Oslo universitetssykehus

Lars Barregård, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Leonard Stockfelt, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Konrad Kandler, Technische Universität, Darmstadt