Gruppen har gått gjennom litteraturen som eksisterer om kjemisk eksponering i arbeidslivet og effekten det har på hjerte- og karsystemet. Resultatet har blitt en publikasjon på engelsk som med sine 424 sider, 40 tabeller og 1062 referanser gir en grundig kunnskapsstatus på temaet.

Fire kategorier

Yrkeshygieniske eksponeringer​​​ (for eksempel stoffer, industrier og yrkesaktiviteter) ble delt inn i fire kategorier basert på styrken av det vitenskapelige grunnlaget. Når det var mulig ble effektnivåene for hjerte- og karsykdom sammenlignet med aktuelle yrkeshygieniske grenseverdier eller biologiske grenseverdier.

Anbefaler gjennomgang

Forbrenningspartikler, krystallinsk kvarts, bly, kadmium og sveiserøyk hadde effektnivåer under de aktuelle yrkeshygieniske grenseverdiene. For asbest, karbondisulfid, karbonmonoksid (CO) og diklormetan lå effektnivåene nær nåværende grenseverdier. NEG anbefaler derfor en gjennomgang av disse grenseverdiene.

Publikasjonen er skrevet av dr Bengt Sjögren, dr Carolina Bigert og professor Per Gustavsson. Alle tre arbeider ved Karolinska Institutet (KI), Stockholm. Den Nordiske Ekspertgruppen ledes av professor Gunnar Johanson (KI). Norske medlemmer i ekspertgruppen er Helge Johnsen og Merete D. Bugge, som begge arbeider ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Les publikasjonen