Tema

Genetiske faktorer

Beskrivelse

Genene har stor betydning for hvordan kroppen er i stand til å bearbeide potensielt farlige stoffer. Noen blir syke ved lave mengder, mens andre tåler mer.

Miljøeksponeringer i arbeid er ofte sammensatte og kan forekomme som biologiske, kjemiske, fysiske og psykososiale faktorer. I tillegg vet vi at individer kan reagere forskjellig på miljøeksponeringer.

Noen blir syke ved lave mengder, mens andre tåler mer. Vår kunnskap om de årsaksmekanismene som ligger til grunn for sykdomsutvikling er fremdeles mangelfull selv om det innen forskningen er fokus på dette. Hva betyr genetiske forskjeller for helsa vår? Hvilke forandringer skjer i kroppen vår når vi eksponeres for noe vi ikke tåler så godt, og hvorfor reagerer vi så forskjellig på faktorer i miljøet rundt oss?

I en årrekke har en utviklet nye metoder for å kartlegge skadelige miljøeksponeringer i arbeidsmiljøet, og knyttet til dette har vi også sett på ulike studier av ulike gener for å øke forståelsen for den individuelle sårbarheten og hvordan disse samvirker i arbeidsmiljøsammenheng.

STAMI har flere prosjekt som ser på dette, blant annet nattarbeid og kreftrisiko, nanopartikler og kreft, gentiske betennelsesmarkører, epigenetikk og kjemiske helsefare, kjemisk indusert lungekreft og smerter og smertesensitisering ved muskelskjelettplager.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Ny doktorgrad: FOXA-gener og lungekreft

  Stipendiat Audun Trygge Haugen Bersaas vil den 2. juni forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): FOXA genes in lung cancer in vitro and in vivo. Hans hovedarbeid er utført ved instituttet.

 • Eksposom og eksposomikk

  For å forstå årsakene til, og forebygge sykdom, er det nødvendig å kartlegge de yrkes- og miljømessige årsakene i vid forstand. Hvorfor utvikler noen mennesker kreft, astma, diabetes, hjerte- og karsykdommer, eller Parkinsons sykdom? Svaret koker ofte ned til samspillet mellom vårt arvestoff DNA, vår livsstil og ulike miljøpåvirkninger vi blir eksponert for.

 • Kreftrisiko: eit samspel mellom arv og miljø

  Ikkje alle som blir eksponerte for kreftframkallande stoff, får kreft. Det kjem an på mellom anna kor lenge og kor mykje arbeidstakaren har vore eksponert, korleis kroppen handsamar dei kreftframkallande stoffa, og korleis dei når fram til celler i kroppen.

 • Klokkegenar kan påverke risikoen for brystkreft hos arbeidstakarar som jobbar natt

  Ny forsking ved Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at spesifikke variasjonar i klokkegenane kan auke risikoen for brystkreft hos kvinner som jobbar nattskift.

STAMI-TV