Overvåking har vært en prioritert oppgave for Medisinsk fødselsregister helt siden starten i 1967. Denne oversikten dekker miljøovervåkingen, i første rekke arbeidsmiljø og ytre miljø. Overvåkingen har størst fokus på medfødte misdannelser, men dekker også andre skadelige utfall som oppdages ved fødsel eller i løpet av første leveår. Clustere, tilsynelatende uvanlige opphopninger i tid og/eller rom av skadeutfall, er sentrale i overvåking. Den systematiske overvåkingen foregår i stor grad i EUROCAT-nettverket, og er særlig egnet til å avdekke plutselige, utbredte, og/eller svært teratogene eksponeringsagens. Miljøovervåkingen kan også være ad-hoc basert, enten proaktivt med oppfølging av skadeutfall under mistanke etter en miljøhendelse, eller reaktivt som en utredning av miljøårsaker etter observasjon av et på forhånd uventet cluster av sykdom eller skade. Som eksempler blir Medisinsk fødselsregisters rolle i oppfølging av Tsjernobylulykken i 1986 og Kvikksaken på 1990- og 2000-tallet gjennomgått. Akilleshælen i miljøovervåkingen er mangelfulle eksponeringsdata.

Kristensen, Petter
Norsk Epidemiologi Norsk forening for epidemiologi, Norsk Epidemiologi 27(1-2): 41–46
Les publikasjon