STAMI-rapport nr. 3/2014. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø ved bergboring utendørs. Målet med denne undersøkelsen var å kartlegge personlig eksponering for aerosoler og gasser ved bergboring ved bruk av tre ulike borerigger i vinter- og sommersesong, samt å studere fordelingen av inhalerbar-, torakal- og respirabel aerosolfraksjon i luften rundt boreriggen.

Prøvetakingsstrategien fokuserte på personlige målinger av aerosoler og gasser for å kunne vurdere om eksponeringen medfører helserisiko for de som utfører denne jobben. I tillegg ble det utført stasjonære målinger av støv i og rundt borerigg for å kunne teste ut et oppsett som senere kan brukes i en intervensjonsstudie for å vurdere effekter av støvreduserende tiltak.

Det ble i alt gjennomført 53 prøvetakinger fordelt over 20 arbeidsdager i 2014. Det deltok 14 operatører. Det ble utført noen stasjonære målinger i lukket operatørhytte, samt utført direktevisende støvmåling i kombinasjon med videofilming (PIMEX) av boreoperatør og operatør som skiftet støvsekk. Det ble også utført 8 prøvetakinger med stasjonære prøvetakere plassert i fire punkter rundt borerigg med lukket operatørhytte.

Bruk av lukket operatørhytte på borerigg vil redusere eksponering for støv betydelig sammenliknet med borerigger med fastmontert panel. Operatøren må allikevel være oppmerksom på at når man går ut av hytta f.eks. i forbindelse med sjekk av borekrone så bør bruk av personlig åndedrettsvern vurderes. Operatørene kan også bli eksponert for dieseleksos og oljetåke, men målingene i denne undersøkelsen viser at luftkonsentrasjonene er lave.

PIMEX-målingene avdekket at skifting av støvsekk og ladning av sprengstoff er arbeidsoperasjoner som kan medføre betydelig støveksponering. Operatørene som utfører denne type oppgaver bør derfor vurdere å bruke åndedrettsvern som beskytter mot støveksponering.

STAMI-rapport;årgang 15, Nr. 3
Les publikasjon Åpen tilgang