STAMI-rapport nr. 10/2013. Støy anses som et av de største problemene i arbeidslivet. Meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør om lag 60 % av totalt antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer og holder seg stabilt trass i forebyggende tiltak. Omfanget av støyskader er også et betydelig problem offshore, og meldte tilfeller av støyskader er økende trass i redusert eksponering.

Arbeidet med rapporten er gjennomført som en systematisk gjennomgang av forskningslitteratur på området og er avgrenset til støy og helseeffekter i arbeidslivet.

Støy er et utbredt arbeidsmiljøproblem både i norsk arbeidsliv og internasjonalt. 250 000 norske yrkesaktive rapporterer at de er utsatt for et høyt støynivå en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer og 86 000 rapporterer at de har pådratt seg hørselsskade pga støyeksponering i arbeidet. Nedsatt hørsel er den best dokumenterte helseeffekten av yrkesmessig støyeksponering og skyldes skade på sneglehuset i det indre øret. Mesteparten av skaden kommer i løpet av de første 10-15 årene med støyeksponering. Ved 40 års eksponering på nivå rundt grenseverdien på 85 dB(A) vil hørselstapet på gruppenivå være forholdsvis begrenset, i størrelsesorden 5 dB i det frekvensområdet som er mest utsatt for støy (3-6 kHz). Ved høyere eksponering på nivå 100 dB(A) vil hørselstapet i samme frekvensområde kunne bli betydelig med 30-40 dB på gruppenivå. På individnivå varierer tapene betydelig i forhold til gjennomsnittstap for eksponerte grupper. Befolkningsstudier viser at den viktigste risikofaktor for hørselstap er økende alder. Det aldersbetingede hørselstapet ligger på om lag 30-40 dB i 3-6 kHz-området hos en mannlig og i overkant av 20 dB hos en kvinnelig 60-åring, men varierer sterkt mellom individer.

Mye tyder på at omfanget av hørselsskadelig støy og hørselsskader er på vei nedover i den vestlige verden. Likevel er omfanget av meldte støyskader stabilt i fastlands-Norge og øker offshore. Rapporten gir anvisning på hvordan dette kan analyseres nærmere gjennom sammenligning med normalverdier for hørselstap. Det er vist at flere andre helseeffekter enn nedsatt hørsel kan forårsakes av støy. Det dreier seg om stress, irritasjon, nedsatt funksjon, økt risiko for arbeidsulykker samt høyt blodtrykk og kanskje også hjerte- og karsykdommer. Støyreduserende tiltak i norsk arbeidsliv er derfor fortsatt viktig.


Les publikasjon Åpen tilgang