Vi har for lite kunnskap om omfanget av arbeidsrelatert sykelighet i befolkningen og har dermed ikke godt nok grunnlag for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Flere undersøkelser har dessuten vist store geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i helse i Oslo, med høyere forekomst av mange sykdommer og lavere levealder i østlige og sentrale bydeler, og blant personer i lavere sosialklasser, med kort utdannelse og lav inntekt. Arbeidsforhold kan være en av flere forklaringer på sosiale ulikheter i helse. Selvrapporterte data brukes ofte for å følge utviklingen i arbeidsrelaterte helseproblemer i befolkningen, bl.a. i Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelser om arbeidsmiljø. Enkelte er imidlertid skeptiske til dette fordi de mener at selvrapportering vil gi for høye tall på forekomst. Det har vært lite kunnskap om hva det betyr når noen rapporterer at de har helseproblemer som skyldes jobb.

Prosjektets mål har vært å studere omfanget av arbeidsrelaterte helseproblemer, både forekomst og hvordan slike helseproblemer fordeler seg i ulike deler av befolkningen. Betydningen av arbeidsforhold for sosiale ulikheter i helse er også studert. Prosjektet ønsker videre å studere hva det betyr når noen rapporterer at de har helseproblemer som skyldes jobb ved å sammenligne selvrapportering med legevurdering av sammenheng med arbeid for ulike helseproblemer.

Dette prosjektet er et delprosjekt under Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO), som ble gjennomført i 2000-2001 blant 60 000 Osloborgere, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt (tidligere Statens Helseundersøkelser), Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Ved hjelp av spørreskjema ble selvrapporterte arbeidsrelaterte helseproblemer kartlagt blant 30-, 40- og 45-åringer i Oslo. Et utvalg av personer med symptomer knyttet til hud, lunger og muskelskjelettplager i nakke/skuldre/armer ble invitert til nærmere undersøkelse på STAMI.

Det er publisert fire artikler og en doktoravhandling basert på dette prosjektet. Det gjenstår å publisere resultatene av sammenligning av selvrapportert og legevurdert sammenheng med arbeid for hud- og lungesymptomer.

Eksterne samarbeidspartnere

Ebba Wergeland, Arbeidstilsynet

Jan-Øivind Holm, Hudavdelingen, Oslo Universitetssykehus / Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sjur Humerfelt, ‎spesialist i indremedisin og lungesykdommer, KAL Klinikken

Bidragsytere

NHOs Arbeidsmiljøfond

Direktoratet for arbeidstilsynet

Publikasjoner

Mehlum IS, Kjuus H, Veiersted KB, Wergeland E. Self-reported work-related health problems from the Oslo Health Study. Occup Med (Lond) 2006; 56: 371-9.

Mehlum IS, Kristensen P, Kjuus H, Wergeland E. Are occupational factors important determinants for socio-economic inequalities in musculoskeletal pain? Scand J Work Environ Health 2008; 34: 250-9.

Mehlum IS, Veiersted KB, Wærsted M, Wergeland E, Kjuus H. Self-reported versus expert-assessed work-relatedness of pain in the neck, shoulder, and arm. Scand J Work Environ Health 2009; 35:222-32.

Mehlum IS, Kristensen P, Veiersted KB, Wærsted M, Punnett L. Does the threshold for reporting musculoskeletal pain or the probability of attributing work-relatedness vary by socioeconomic position or sex? J Occup Environ Med. 2013; 55: 901-9.

Dr.avhandling (Universitetet i Oslo 2010): Work-related health problems in the population. Impact of working conditions on health and on social inequalities in musculoskeletal pain among Oslo citizens aged 30–45 years.