Spesielt vil vi undersøke om arbeidsfaktorer (som ledelse, arbeidsnarkomani, rollekonflikt, alkohol og mobbing) gjennom fysiologiske eller epigentiske forandringer i vårt arvemateriale bidrar til psykiske problemer, kroniske smerter, førtidspensjonering og risiko for uførhet. En kombinasjon av ulike data vedrørende psykososialt arbeidsmiljø, mikroRNA/DNA forandringer, smerteproblemer og sykefravær blir benyttet.

Resultatene så langt viser at sosialt stress er assosiert med regulering av flere sirkulerende microRNA som igjen er assosiert med smerte eller angst. Videre viser funnene at sosialt stress har effekter på immunsystemet som igjen kan ha mange negative helseeffekter. Hvorvidt disse fysiologiske endringene også innbefatter øket eller redusert methylering av DNA i gener viktige for HPA-aksen, gjenstår å undersøke.

Dette prosjektet er videreført i det nye prosjektet Jobbstressorer, hodepine og nakkesmerter – betydningen av genetiske faktorer, kjønn og konflikthåndtering

Eksterne samarbeidspartnere

Per Aslaksen, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø.
Ståle Einarsen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Økonomisk bidragsyter(e)

Norges Forskningsråd http://www.forskningsradet.no/no/