Frafall

Nyhet 14. april 2023

Hva påvirker eldre arbeidstakere til å slutte eller bli i jobben?

En ny STAMI-studie ser nærmere på hvilke aspekter ved jobben som påvirker eldre arbeidstakere om å slutte eller bli i sin nåværende jobb.

Nyhet 14. mars 2023

IA-avtalen heldt fleire i jobb etter sjukefråvær

Å arbeide i ei IA-verksemd auka sannsynet for å bli verande i jobb, og for å kome tilbake i jobb, etter sjukefråvær lenger enn 16 dagar.

Nyhet 4. januar 2022

Hvordan har IA-avtalen fungert i to pandemiår?

PODKAST: Avtalen fra 2019 som skal redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet, løper ut om et år. I denne perioden blir det ekstra van...

Nyhet 19. oktober 2021

Internasjonalt seminar om arbeidslivsdeltaking i eit livsløpsperspektiv

For å setja i verk effektive og målretta tiltak som kan redusera sjukefråværet og auka arbeidsdeltakinga, treng vi meir kunnskap om overg...

Prosjekt 27. mai 2020

Etablering av en nordisk arbeidsuførhetsdatabase: I hvilken grad kan arbeidsuførhet og frafall fra arbeidslivet forebygges?

Høy arbeidsdeltakelse er viktig for å finansiere velferdsstaten og er et høyt prioritert politisk mål. For å iverksette effektive og målr...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2021
Prosjekt 27. mai 2020

Effektene av arbeidsplassrettede tiltak for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen – nye statistiske og kausale metoder for storskala registerdata

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet medfører store kostnader både for samfunnet, virksomheter og for den enkelte det gjelder....

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2023