Nyhet

Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne

- Norsk arbeidsliv er i endring, og mye taler for at vi står foran enda større endringer. Vi er inne i en periode med stor teknologisk utvikling, med store muligheter knyttet til bl.a. digitalisering, automatisering, nye materialer og bioteknologi. I tillegg står vi midt i et grønt skifte, og har demografiske utfordringer som vil kreve høy yrkesdeltakelse og forlengede yrkeskarrierer. Alt dette vil påvirke behov for arbeidskraft og måtene vi jobber på, sier direktør Pål Molander i STAMIs årsrapport for 2016, som kom i forrige uke.

I en periode hvor arbeidslivet er i hurtig utvikling ser STAMI det som viktig å være offensivefor å bidra med ny kunnskap om arbeid og helse parallelt med utviklingsløpene i arbeidslivet, for å kunne håndtere nye risiki og implementere kunnskapsbaserte forbyggende tiltak tidligst mulig.

Hva er arbeidsmiljø?

Norsk arbeidsliv bruker store ressurser på arbeidsmiljøarbeid årlig, og vi har et arbeidsliv som i internasjonal målestokk er verdensledende på arbeidsmiljøforhold. Like fullt har vi et forbedringspotensial på dette området, og det kan settes spørsmålstegn ved om vi får nok ut av ressursene vi anvender og om virkemidlene og tiltakene er treffsikre nok.

Arbeidsmiljø handler først og fremst om selve arbeidet som utføres. Det handler om hvordan arbeidet er organisert, og hvilke rammer, forutsetninger og muligheter den enkelte ansatte har til å utføre arbeidet på en best mulig måte, både enkeltvis og kollektivt. Mange synes å tro at arbeidsmiljø er noe som ikke er integrert i selve arbeidet, men snarere noe som er knyttet til velferd og kun sosiale forhold. Med en slik avgrensende definisjon er risikoen større for å ikke kunne realisere en merverdi av ressursene man legger ned i arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene.

Fremtiden i norsk arbeidsliv

Norsk arbeidsliv står generelt godt rustet til å møte fremtidige endringer, og har gode forutsetninger for å utnytte de muligheter som teknologiutviklingen gir oss. Norsk arbeidsliv er preget av høy grad av effektivitet, da vi som et høykostland over tid har vært nødt til å ha effektive arbeidsprosesser for å kunne være konkurransedyktige.

Måten vi har organisert vårt arbeidsliv på har vært viktig i denne sammenhengen, og forholdene vi arbeider under og arbeidsmiljøforhold er en svært viktig komponent i dette. Gode arbeidsmiljøforhold har lagt til rette for at vi kan stille høye krav i norsk i arbeidsliv, hvilket bidrar til effektivitet og produktivitet. I endringstider er det viktig at vi søker å opprettholde og utvikle dette konkurransefortrinnet i takt med nye rammebetingelser, hvilket vil tjene norsk økonomi og samfunnsliv.

Behov for kunnskap

STAMIs aktiviteter hviler både på kunnskap fra egen forskning og i økende grad på vurdering og tilgjengeliggjøring av den internasjonale kunnskapsfronten på området. Aldri har det vært mer kunnskap tilgjengelig, men paradoksalt har muligheten for å samtidig kunne applisere kunnskapen direkte for norsk arbeidsliv og arbeidsmiljømyndighetene neppe vært mindre.

Norsk arbeidsliv vil i tiden foran oss ha stort behov for ny og oppdatert kunnskap om sammenhengene mellom arbeid og helse, og hvordan dette spiller inn på sykefravær, frafall fra arbeidslivet, jobbengasjement og produktivitet.

Arbeidsmiljømyndighetene vil likeledes ha økende behov for kunnskap om slike forhold. Dette begrunnes ut i fra at arbeidslivet er i endring, og at endringstakten med stor sannsynlighet er økende.  Det vil derfor være behov for kunnskap om nye årsakssammenhenger fremover, med endrede og økende kunnskapsbehov fra de fleste aktører på arbeidslivsområdet.

STAMI har over tid, og i økende grad, kunne vise til at man er faglig tung aktør, med evne til fornyelse og omstilling. STAMI har således utvidet sitt faglige nedslagsfelt betydelig, og er en produsent, fortolker og formidler av kunnskap på høyt nivå.

Du kan laste ned årsrapporten her:

STAMI årsrapport 2016 (pdf)

Eller bestille gratis tilsendt trykket versjon via skjemaet under.

Bestill STAMIs årsrapport 2016

Andre artikler knyttet til Informasjon fra STAMI

 • Årsrapport 2017

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2017 produsert mer kunnskap enn noen gang tidligere, med en solid publiseringsrekord på 78 vitenskapelige artikler i fagfellebedømte tidsskrifter. Last ned STAMIs årsrapport for 2017 her.

 • 5 råd for et godt arbeidsmiljø

  Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon. I år sto STAMIs direktør Pål Molander på scenen under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Her kan du lese hans fem beste råd for et godt arbeidsmiljø, for å forebygge uhelse, utvikle godt arbeidsklima og stimulere til effektiv produksjon.

 • Bestill magasinet Arbeid og helse

  STAMIs magasin Arbeid og helse kommer ut en gang i året. I magasinet kan du blant annet lese om rollekonflikt på arbeidsplassen, grønne jobber i skitne omgivelser og fysisk tungt arbeid i framtiden, samt mye annet. Ikke fått det i posten? Da kan du laste ned eller bestille det gratis tilsendt her.

 • Konferanse: Arbeidshelse 2017

  Hvordan ta vare på fremtidens arbeidstakere og fremdeles sikre lønnsomhet og effektivitet? 20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

 • Arbeidshelse 2017

  20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

 • Aktuelle NIVA-kurs

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. I tiden fremover arrangerer de kurs og seminarer om temaer som mobbing og trakassering i arbeidslivet, arbeidsrelaterte hudlidelser og det flerkulturelle arbeidsmarkedet.