Kursinformasjon

 • Når:
  11. juni 2024 – 14. juni 2024
 • Varighet:
  4 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  14. mars 2023
 • Kursavgift:
  6800,-
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny spesialiseringsordning, samtidig som gammel ordning blir dekket.

  Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristens utløp.

Kursbeskrivelse

Det psykososiale og det organisatoriske arbeidsmiljøet henger nøye sammen, og har stor innvirkning på arbeidstakeres helse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Kurset gir oppdatert kunnskap om eksponering for ulike psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og helseeffekter av disse. Kurset tar for seg kartlegging og intervensjon på arbeidsplassen, samt individuell oppfølging av arbeidstakere. Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og primærforebyggende perspektiv på gruppe- og organisasjonsnivå.

Etter endt kurs skal du:

 • Ha god kunnskap om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.
 • Ha god kunnskap om helseeffekter ved eksponering for ulike psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.
 • Ha god kunnskap om kartlegging og intervensjon på arbeidsplassen.
 • Ha god kunnskap om risikofaktorer og primærforebyggende perspektiv på gruppe- og organisasjonsnivå.
 • Ha kunnskap om individuell oppfølging og veiledning av arbeidstakere.
 • Ha kunnskap til å kunne utføre utredning ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver. Som deltager forventes det at du deltar aktivt i undervisningen.

Undervisningen er tilpasset leger i spesialisering innen arbeidsmedisin og skal dekke læringsmålene i spesialiseringsordningen fra 2019, men dekker også kravene under gammel ordning. For andre søkere kreves det både god kjennskap til og erfaring fra fagområdet for å ha tilstrekkelig utbytte av kurset. For mer informasjon om spesialistutdanning i arbeidsmedisin se spesialisthelsetjenestens nettside.

Søknad og prioritering

Leger i spesialisering som arbeidsmedisiner har prioritet ved opptak til kurset. Andre med relevant yrkesbakgrunn inviteres også til å søke og kan tas opp dersom det er ledige plasser ved søknadsfristens utløp. Alle søkere vil motta endelig svar på om de har fått plass senest to uker etter søknadsfristens utløp.

Kurset er fullt og påmeldingen er stengt.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin i den gamle ordningen.

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

 • Frem til to uker før kursstart: Betales kun halve kursavgiften dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste
 • Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften må betales
 • Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

ARB-010 Ha kunnskap om misbruk/avhengighet og rusmidlers effekt på helse, arbeidsevne og evne til å ivareta sikkerhet.

ARB-036 Ha god kunnskap om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet.

ARB-039 Ha god kunnskap om og beherske veiledning og rådgivning vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

ARB-049 Ha god kunnskap om prinsipper for kartlegging og intervensjon relatert til psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet.

ARB-051 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne ta opp fullstendig arbeidsanamnese og sykehistorie, med særlig vekt på  eksponeringsforhold og utvikling av symptomer/sykdom, samt foreta eller iverksette relevante undersøkelser.

ARB-052 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne innhente relevant bakgrunnsinformasjon, både om den konkrete pasient, eksponeringsopplysninger og aktuell litteratur, og beherske tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter og yrkesgrupper.

ARB-053 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne vurdere sammenheng mellom eksponering og sykdom ved å bruke prinsipper for årsaksvurdering; i mer kompliserte saker under veiledning.

ARB-054 Ved oppfølging etter utredning av arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak, samt rådgi om trygde- og forsikringsytelser og sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre.

ARB-055 Selvstendig kunne utarbeide arbeidsmedisinske spesialisterklæringer for NAV og andre, med særlig vekt på vurdering av eksponering, årsakssammenheng og evt. medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom/-skade i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Under veiledning kunne utarbeide mer kompliserte spesialisterklæringer.

ARB-092 Ha kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade psykisk helse, for eksempel mobbing og traumatiske hendelser.

ARB-093 Ha kunnskap om klinikk, diagnostikk og oppfølging for mulig arbeidsrelaterte psykiske sykdommer, herunder:
• post-traumatisk stresslidelse
• «utbrenthet»
• depresjon

ARB-094 Ha kunnskap om psykiske sykdommer og plager knyttet til spesielle bransjer og påvirkninger.

ARB-095 Beherske håndtering av individuelle arbeidstakere og situasjoner der det er sykelighet som følge av psykososiale og organisatoriske forhold på en arbeidsplass.

Program

 • Kl.

  Velkommen og informasjon om kurset

  v/kursledere, STAMI

 • Kl.

  Hva er psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø? Psykososialt arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv: status og utvikling

  v/Live Bakke Finne, STAMI og Laila Torp, Falck BHT

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Psykososiale arbeidsfaktorers påvirkning på helse

  v/Live Bakke Finne, STAMI og Laila Torp, Falck BHT

 • Kl.

  Skiftarbeid, arbeidstid og helseeffekter

  v/Dagfinn Matre, STAMI

 • Kl.

  Oppsummering og evaluering av kursdagen

 • Kl.

  Kvantitative kartlegginger og tiltak

  v/Live Bakke Finne, STAMI og Laila Torp, Falck BHT

 • Kl.

  Observasjoner, intervjuer og gruppebaserte kartlegginger og tiltak

  v/Ragna Ugedal, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Relasjonelle yrker og emosjonell belastning

  v/Sana Parveen og Rigmor Knutsen, STAMI

 • Kl.

  Vold og trusler i arbeidslivet

  v/Lene Rolfsøn, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Psykososial beredskap, krisehåndtering og oppfølging

  v/Svein Arthur Kallevik, RVTS Øst

 • Kl.

  Oppsummering og evaluering av kursdagen

 • Kl.

  Konflikter og varsling i teori og praksis. Når bør eller kan BHT bistå?

  v/Kristin Hovland, SKANSKA

 • Kl.

  Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

  v/Morten B. Nielsen, STAMI

 • Kl.

  Betydningen av digitalisering og kontorkonsepter for arbeidsmiljø og helse

  v/Jan Olav Christensen og Randi Hovden Borge, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Hvordan kan lovverket sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for alle?

  v/Håkon Johannesen og Bjørnar Finnanger Garshol, STAMI

 • Kl.

  Lederens rolle og ansvar i det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet

  v/Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Oppsummering og evaluering av kursdagen

 • Kl.

  Avhengighetsproblematikk hos arbeidstakere – ulike typer rus og spill

  v/Ine Weum, AKAN kompetansesenter

 • Kl.

  BHTs rolle som rådgiver i arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet hos bedrifter og enkeltpersoner

  v/Eli Rognes Klepp, NTNU BHT

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Arbeidsmedisinerens rolle

  v/Kristin Sulheim Gundersen, Ahus BHT

 • Kl.

  Arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb

  v/Sara Skilbred Fjeld, STAMI

 • Kl.

  Oppsummering og evaluering av kurset som helhet