Nyhet

Kan mangel på søvn gi smerter i muskler og ledd?

Den direkte sammenhengen mellom skiftearbeid og smerter i muskler og ledd bør undersøkes, sier STAMI-forsker på internasjonal forskningskonferanse om skiftarbeid og arbeidstid.

Skiftarbeid kan være en utfordring for helsen
Knapt 40 prosent av sykepleierne i Norge hadde nattevakter i 2010-11, og nesten hver femte av dem hadde smerter i muskler og ledd. I de kommende år vil andelen eldre borgere i Norge stige, og behovet for pleiepersonale vil følge etter. Det vil få store konsekvenser dersom sykepleierne må forlate arbeidsmarkedet for tidlig på grunn av at de er blitt syke i sitt arbeid. 

– Og utfordringen berører ikke kun sykepleiere. I 2008 hadde godt over 20 prosent av alle sysselsatte i Norge skiftarbeid, sier Dagfinn Matre, som er seniorforsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Han var ordstyrer for en rekke presentasjoner av forskning om skiftarbeid og smerte, på en internasjonal vitenskapelig konferanse om skiftearbeid og arbeidstid, som det danske arbeidsmiljøinstituttet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gjennomførte i Helsingør sist uke.

Søvnmangel en mulig årsak til smerter
Smerter i muskler og ledd er en vesentlig årsak til sykefravær og dyrt for samfunnet. Forskere fra STAMI har ved to tidligere anledninger gått gjennom den eksisterende vitenskap om blant annet helsemessige effekter av skiftarbeid. Noen studier antyder at skiftarbeid øker risikoen for at få smerter i muskler og ledd, men det er for få studier til å konkludere. Samtidig mangler en viten om, hvorfor det er slik. Dagfinn Matre tror, at det blant annet kan skyldes mangel på søvn.

– Vi vet, at mangel på søvn øker risikoen for smerter i muskler og ledd, og en rekke undersøkelser indikerer at mangel på søvn øker vår følsomhet for smerte. Vi vet ikke hvor stor betydning det har i forhold til søvnmangel som følge av skiftarbeid, og vi vet lite om årsakene til at vi blir mer følsomme overfor smerter, når vi får for lite søvn, sier Matre videre.

Mangelen på viten gjør det vanskelig å gi råd til myndigheter og virksomheter om hvordan man kan minske eventuelt helsemessige negative effekter av skiftarbeid, og forebygge på en god måte.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Andre artikler knyttet til Arbeidstid

 • Smerter ved for lite søvn etter nattevakt

  Ny studie har sett på samanhengen mellom smerter og forskjellig type skiftarbeid. Studien viser at nattskift aukar risikoen for smerter fleire stader i kroppen. For lite søvn mellom vaktene kan vere ei av årsakene.

 • Råd om arbeidstid med hensyn til helse og sikkerhet

  Studier på arbeidstid viser at både skift og nattarbeid, samt lang arbeidstid, kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Forskningen peker også på mulige tiltak som kan kompensere for dette. STAMI har samlet hva forskningen sier om arbeidstid og risikoreduserende tiltak.

 • Ny doktorgrad: Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

  En ny doktorgradsavhandling fra STAMI belyser hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

 • Arbeidstid og helse

  Kan arbeidstid og arbeidstidsordningar ha innverknad på helsa? Dette spørsmålet har i seinare tid fått mykje merksemd. Statens arbeidsmiljøinstitutt publiserte nyleg ein oppdatert litteraturstudie om arbeidstid og helse, og du kan her lese meir om temaet.

 • Skiftarbeid i offshoreindustrien og psykiske plager

  Ein ny studie ved STAMI viser at det er ein samanheng mellom individuelle og arbeidsrelaterte faktorar og mental helse i form av symptom på angst og depresjon, blant skiftarbeidarar som jobbar offshore i petroleumsindustrien. Menn rapporterer høgare nivå av psykiske plager enn kvinner.

 • Nattarbeid og brystkreftrisiko

  Ein ny studie av norske sjukepleiarar viser samanheng mellom fleire års arbeid i skiftordningar med mange påfølgjande nattevakter og auka risiko for brystkreft. Blant sjukepleiarar som hadde arbeidd 6 eller fleire påfølgjande nattevakter i minst 5 år, såg ein høgare risiko for brystkreft samanlikna med sjukepleiarar som aldri hadde jobba nattevakter. I analysar der ein brukte andre mål for mengde nattarbeid, vart det ikkje påvist nokon klar samanheng.

Få nyhetsbrev
Lukk