‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Verktøyet skal hjelpe ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Et godt arbeidsmiljø kan bidra til å forebygge mye av fraværet som er relatert til arbeidet. Verktøyet ‘En bra dag på jobb’ er laget for å jobbe med de utfordringene som er spesifikke for hver bransje.

‘En bra dag på jobb’: Undervisning

Fravær som kan skyldes jobben

Omtrent 224 00 personer jobber innen undervisningssektoren, og 90 prosent av lærere trives i jobben og opplever jobben sin som givende og meningsfull.

  • Samtidig mener hele 28 prosent av ansatte med langvarig fravær at dette helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben.
  • 31 prosent er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uka
  • 40 prosent av de med søvnvansker oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 46 prosent av de med hodepine oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 54 prosent av de med psykiske plager oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 48 prosent av de med smerter i nakke og skuldre oppgir at disse kan skyldes jobben

Vold og trusler

Lærere på 1. til 10. trinn har fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med andre yrkesgrupper. I videregående skole er det konflikter med elever og foresatte som peker seg ut.

Mange ansatte i undervisningssektoren står daglig i situasjoner der det utøves vold eller trusler om vold. Fysiske skader ved vold utøvd av barn er vanligvis begrenset, men det kan være mentalt belastende å håndtere barn som utagerer. Det kan føre til økt risiko for muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær.

Klare retningslinjer og prosedyrer for hva en skal gjøre når en opplever ubehagelige situasjoner og forebyggende arbeid er viktig for å redusere belastningen for de som opplever ubehagelige situasjoner.

Balanse mellom jobb og privatliv

Vanskeligheter med å skille mellom jobb og privatliv er en utfordring som spesielt peker seg i ut i læreryrket fordi man i stor grad tar med seg arbeid hjem. Det dreier seg om både forberedelser, etterarbeid og ikke minst tilgjengelighet utover normal arbeidstid.

Det å oppleve at jobben forstyrrer privatlivet kan påvirke tiden og overskuddet en har til å håndtere plikter og forventninger hjemme og har en mulig sammenheng med økt risiko for dårlig psykisk helse og søvnproblemer.

I tillegg handler utfordringene i sektoren om høye emosjonelle krav, tilbakemelding på arbeidet og endringer og ny teknologi.

Støtte fra kollegaer og ledelse

Et godt sosialt klima og en kultur for å gi hverandre positive tilbakemeldinger bidrar til at flere føler at arbeidet de gjør blir sett og verdsatt. Instrumentell støtte fra kollegaer, som teknisk bistand eller råd og informasjon knyttet til spesifikke arbeidsoppgaver, bidrar til overføring av kunnskap, utvikling og bedre jobbprestasjoner.

I tillegg vil lederstøtte, tilbakemeldinger fra leder og lederstil ha betydning for motivasjon i arbeidssituasjonen.