Fra 2023 gjelder nye endringer i regelverket om bedriftshelsetjenester (BHT).

Bedriftshelsetjenester skal etter intensjonen bistå virksomhetene med råd og veiledning om risikoforhold i arbeidet, som har betydning for arbeidshelse. Virksomhetene har krav om å innhente bistand fra BHT når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

BHT har derfor vært ansett som et sentralt virkemiddel i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, både for virksomheter og myndighetene.

Evalueringer av ordningen har imidlertid vist at den ikke fungerer etter intensjonen ved at tjenestene ofte er individretta og omfatter generelle helsekontroller og treningstilbud som ikke er knytta til arbeidsmiljørisiko eller arbeidshelse.

– Det at ordet «arbeidshelse» nå er tatt inn i forskriften vil forhåpentligvis kunne bidra til å tydeliggjøre ordningens formål som et forebyggende arbeidsmiljøtiltak. Arbeidet i ordningen skal være retta mot risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse, og ikke den mer generelle helseoppfølgingen, sier Therese Hanvold, avdelingsdirektør i STAMI.

Hør podkast om BHTs samfunnsoppdrag

Se webinar om de nye BHT-reglene

Her kan du melde deg på STAMIs BHT-opplæring

Plikt til å bruke BHT

I ordningen har arbeidsgiver fortsatt plikt til å knytte virksomheten til en godkjent bedriftshelsetjeneste «når risikoforholdene i virksomheten tilsier det».

Det er nytt at bransjeforskriftens liste over næringsgrupper som har plikt til å knytte til seg BHT, skal gjennomgås jevnlig. Forskriften skal oppdateres hvert sjette år.

Gjennomgangen og revideringen av bransjeforskriften vil bygge på definerte kriterier, være transparente og ha et solid faglig grunnlag.

– Et viktig grep her er at gjennomgangene av bransjeforskriften er transparente slik at virksomhetene selv og BHT har kunnskap om hva som utløser plikten for de næringsgruppene som inkluderes i bransjeforskriftens liste. Denne kunnskapen og bevisstgjøringen kan gjøre det lettere å sikre den røde tråden fra «hva som utløser BHT-plikten» til «hva BHT bistår virksomhetene med», sier Hanvold.

Ny obligatorisk opplæring

For å sikre at BHTs innretning og arbeidsform er i tråd med formålet med ordningen, skal alle ansatte i BHT gjennomføre en obligatorisk opplæring før 1. oktober.

Denne opplæringen er ny, og skal bidra til at BHT jobber mer målretta og kunnskapsbasert med arbeidshelse og risiko i arbeidsmiljøet.

– Ved å stille krav om at alle som jobber i BHT skal ha en grunnleggende forståelse av hva BHTs formål og samfunnsoppdrag er, vil de bedre være i stand til å jobbe med kjerneoppgavene, sier kommunikasjonsdirektør i STAMI, Sture Rolfheim-Bye.

STAMI har fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å tilby obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenester.

– Målsettingen med endringene som gjelder fra 2023, er at de hver for seg og til sammen vil kunne bidra til å sikre en bedriftshelsetjeneste som er retta mot kjerneoppgavene og som jobber med de risikoforholdene som utløser plikten. Da kan tjenesten være mer målretta og treffsikker i sin bistand til virksomhetens kunnskapsbaserte forebyggende arbeidsmiljøarbeid, sier Rolfheim-Bye.