Studien viser at andelen voksne med invalidiserende hørselstap (hørselstap av en viss alvorlighetsgrad som medfører nedsatt funksjonsevne) har falt fra 7,7 til 5,3 prosent i løpet av en tjueårsperiode. Resultatene støttes av lignende funn fra Sverige og USA.

Støyreduserende tiltak nytter

Forskerne fant bedre hørsel ved alle målte frekvenser både for menn og kvinner. Særlig menn i alderen 60 – 70 år har i dag bedre hørsel enn menn i samme aldersgruppe for 20 år siden. Det er spesielt høyfrekvente lyder de hører bedre.

−Årsaken til denne markante bedringen kan vi ikke si noe sikkert om, men det er sannsynlig at yngre generasjoner har vært mindre utsatt for yrkesstøy, sier forsker og overlege Lisa Aarhus ved STAMI.

Selv om man ble oppmerksom på hørselsskader som følge av støy på arbeidsplassene allerede på 50-60-tallet, er det først i 1970-årene at støy fikk status som et betydelig problem i Norge.

−Det ble da gjort omfattende tiltak for å redusere arbeidsrelatert støy på norske arbeidsplasser.  Det er sannsynlig at vi ser resultater av det i dag, sier forskeren videre.

Motivasjon for videre forebygging

Jo høyere støynivået er og jo lenger folk utsettes for dette, jo større er risikoen for at hørselen blir skadet.

−Studien tyder på at de støyreduserende tiltakene som har blitt innført på norske arbeidsplasser, fungerer, og bør ha prioritet fremover. Vi vet at for eksempel støysvakt utstyr og lydisolering er spesielt gode tiltak for å redusere støy og helseskade, understreker Aarhus.

Hun legger til at mange faktorer kan ha hatt innvirkning på at Norges befolkning hører bedre.

−Reduksjon av støy på fritiden, fremskritt i behandling av øresykdommer eller endringer i livsstil og bedring av generell helse, er faktorer som kan påvirke folks hørsel, sier Aarhus.

Nesten en kvart million arbeidstakere fortsatt plaget av støy

Selv om studien gir god grunn til optimisme for nordmenns hørselsutvikling, er forstyrrende eller hørselsskadelig støy på arbeidsplassen fortsatt et utbredt problem. I 2016 oppga om lag ni prosent av alle yrkesaktive at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt. Dette tilsvarer 220 000 yrkesaktive. Eksempler på yrkesgrupper med høy risiko for hørselstap er det militære, bygningsarbeidere, landbruksarbeidere og industriarbeidere.

Om studien

Studien er basert på tall fra to store hørselsundersøkelser i Nord-Trøndelag: HUNT4 hørsel (2017-2019) og HUNT2 hørsel (1996-1998). Deltakerne i begge undersøkelsene gjennomgikk en hørselstest og svarte på en spørreundersøkelse om ulike risikofaktorer og konsekvenser av hørseltap og hvordan de oppfattet sin egen hørselshelse.

Les vitenskapelig artikkel