• Forsiden (side 1) til prøvetakingsskjemaene inneholder informasjon som gjelder hele prøvetakingen blant annet innsender, fakturamottaker og litt generelt om prøvetakingen.
  • Prøvetakingsskjemaene (side 2) er ulike avhengig av om det er gasser, aerosoler eller løsemidler som skal undersøkes.
  • Informasjonsskrivet (side 3) skal alltid medfølge og det skal påses at bedriften og den som bærer prøvetakingsutstyret har fått denne informasjonen.

Bokmål

Nynorsk