Da gjeldende IA-avtale ble inngått for snart to år siden, bestemte partene i arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Slik ble Arbeidsmiljøsatsingen født – en satsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy til hjelp og støtte for virksomhetene i Norge. Til grunn for den ligger en felles forståelse om at Arbeidsmiljø handler om arbeid.

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Likevel er arbeidsmiljøet en undervurdert årsak til sykefravær og frafall. Det ligger et potensial der til å jobbe enda bedre med arbeidsmiljø, sier Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Han understreker at velferdssamfunnet er helt avhengig av at vi nå hever arbeidsmiljøarbeidet til neste nivå og at denne forbedringen ikke er noe som kommer av seg selv.

Det vil kreve en mer kunnskapsbasert tilnærming. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Derfor er det så viktig å jobbe kunnskapsbasert og differensiert med det som er et forbedringspotensial i hver enkelt bedrift, fastslår han.

Å nå ut til virksomhetene med kunnskapsbaserte fakta og verktøy er STAMIs hovedmål  i satsingen med å forbedre arbeidsmiljøarbeidet.

For som Molander sier:
Hva hjelper det om ikke denne kunnskapen når ut på den enkelte arbeidsplassen? Det er der kunnskapsbehovene er, og det er der jobben må gjøres.

Solid kunnskap – oppsummert

For at norske virksomheter skal lykkes med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, har STAMI gjort noen viktige grep for å gjøre kunnskap om arbeidsmiljø lett tilgjengelig. Ett av dem er etableringen av en egen enhet for formidling av systematiske kunnskapsoppsummeringer. Kort forklart er en systematisk kunnskapsoppsummering en sammenstilling av resultater fra gjennomførte studier innen et tema. Oppsummeringene representerer et balansert og fullstendig bilde av den samlede kunnskapen innen temaet og blir derfor sett på som den mest pålitelige formen for vitenskapelige studier.

STAMI-forsker Lise Fløvik leder den nye enheten og forsikrer at de skal gjøre sitt ytterste for å tilgjengeliggjøring kunnskap på en god måte.

Vi skal konsentrere oss om temaer relatert til inkluderende arbeidsliv, for eksempel sykefravær og uførhet, sier hun.

Målet er å bidra med et solid kunnskapsgrunnlag for partene, virksomhetene og myndighetene.

Den oppsummerte kunnskapen skal formidles på en lettfattelig og engasjerende måte, slik at målgruppene enkelt kan finne og bruke den. Konseptet for formidlingen er i full gang og slippes på nyåret.

NOA+ for enklere presentasjon av statistikk og fakta

Grunnlaget for effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er faktakunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljøutfordringene man står overfor i egen bransje eller yrke.

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI samler nasjonal statistikk og fakta om arbeidsmiljø- og helsetilstand, sykefravær og frafall fra arbeidslivet i ulike yrker og næringer. Nå skal det bli enklere for flere å finne frem og ta i bruk informasjonen som finnes på NOAs nettsider, gjennom utviklingen av det som vil hete NOA+.

– Vi jobber nå med å forenkle sidene og spisse innholdet mot virksomhetene. Dagens NOA-nettsider er tiltenkt forskere og eksperter. NOA+ skal også nå ledere, verneombud og tillitsvalgte i norske virksomheter, forklarer Beate Mjaaland, seniorrådgiver i NOA.

En bra dag på jobb

Som en del av arbeidsmiljøsatsingen vil STAMI også styrke den generelle forskningsinnsatsen. I sum vil all ny kunnskap og etablert kunnskap ved STAMI danne et godt kunnskapsgrunnlag på feltet, og det vil vise retning også for de som skal drive med veivisning i satsingen: NAV, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Denne kunnskapen vil også danne grunnlaget for STAMIs storsatsing, verktøyet En bra dag på jobb. Verktøyet belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer og skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø.

– Dette er et konsept som er testet ut i 40 virksomheter i fire forskjellige bransjer med veldig gode resultater, forteller forsker og prosjektleder Elisabeth Goffeng.

En bra dag på jobb er ett av to verktøy som ligger på den nylanserte Arbeidsmiljøportalen.

→ Les nyhetsartikkel om  portalen: Arbeidsmiljøportalen  for et bedre arbeidsmiljø 

– Verktøyet inneholder i dag åtte bransjer, og vi håper å få på plass fem til seks bransjer i året til vi har nådd hele arbeidslivet, sier Goffeng.

Jobben gjøres på arbeidsplassen

Med et arbeidsmarked i stadig endring, vil bransje- og kunnskapsrettet arbeidsmiljøarbeid ifølge STAMIs direktør være helt nødvendig for et fortsatt godt arbeidsliv i Norge. Jobben skal gjøres ute på den enkelte arbeidsplassen, godt understøttet av at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i IA-avtalen har forpliktet seg til å jobbe sammen om arbeidsmiljøarbeidet.

STAMI er stolte av å kunne bidra som kunnskapsleverandør i det viktige arbeidet med å ta arbeidsmiljøarbeidet videre. Verdens beste arbeidsliv fortjener verdens beste arbeidsstøtte. Dette skal vi få til sammen, og det skal bli bra, sier Pål Molander.

→ Les også nyhetsartikkel fra lansering av Arbeidsmiljøportalen og se webinar i opptak.