Andre publikasjoner

Publisert

  • 2022

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Elektrisitet kan medføre skader av varierende alvorlighetsgrad, fra ingen helsemessige konsekvenser til dødsfall (1). De siste 20 årene har antallet innrapporterte strømskader i Norge økt fra 50 i 2000 til 500 i 2020 (2). Økningen tilskrives at flere mindre alvorligere ulykker innrapporteres (2). Videre er det større variasjonen i rapportert skadeomfang og eksponeringstype enn tidligere. I dag håndteres noen pasienter utsatt for strømgjennomgang fra lavspenning på legevakt, mens andre henvises til akuttmottaket. Vi oppfatter at det fremdeles er stor variasjon i håndteringen av denne pasientpopulasjonen, slik som beskrevet av Veiersted og medarbeidere i 2003 (3). Det finnes i dag en rekke anbefalinger for håndtering i akuttfasen etter strømgjennomgang (3–8). Flere har enten et hovedfokus på risiko for hjertekomplikasjoner (7–9), eller er svært omfattende (3). Generelt sett har tidligere anbefalinger omhandlet pasienter med alvorlige symptomer og potensiell hjertepåvirkning, og har i mindre grad vært differensiert etter skadeomfang og på hvilket behandlingsnivå pasienten kan håndteres. Anbefalinger basert på nyere norske erfaringer og som tar hensyn til hele spekteret av skadeomfang og eksponering, har manglet.

Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Svendsen, Trude Beathe; Bærheim, Dina; Dale, Jostein; Vesterfjell, Svend Peder; Ofstad, Eirik Hugaas; Næss-Pleym, Lars E.; Goffeng, Lars Ole
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening(4)
Les publikasjon