BAKGRUNN: Vi har tidligere rapportert forekomsten av luftveissymptomer, kotininkonsentrasjon i urin og lungefunksjon blant ansatte i 13 ulike barer og restauranter før og etter at røykeforbudet ved serveringssteder trådte i kraft i 2004. Den samme studien inneholdt en spørreskjemaundersøkelse om luftveissymptomer hos de ansatte før og etter røykeforbudet. I denne artikkelen rapporterer vi funnene fra spørreskjemaundersøkelsen. MATERIALE OG METODE: Studien inkluderte 93 menn og kvinner. Disse ble fulgt i løpet av et skift før røykeforbudet og 3 – 8 måneder senere. Initialt besvarte 86 av deltakerne et spørreskjema om symptomer fra luftveiene, mens 67 gjorde det ved etterundersøkelsen. RESULTATER: Før røykeforbudet rapporterte 39 av 86 (45,3 %) at de noensinne hadde hatt piping i brystet, og 28 (32,6 %) sa at de nylig hadde hatt luftveisinfeksjon. Av de 67 som besvarte spørreskjemaet på begge tidspunktene, anga 43,3 % færre symptomer og 20,9 % flere symptomer etter røykeforbudet, mens 35,8 % rapporterte om samme antall symptomer. Tilsvarende tall blant røykerne var 47,5 %, 15,0 % og 37,5 %. FORTOLKNING: Denne studien viser at innføring av røykeforbud på serveringssteder kan være gunstig for helsen til de ansatte. En stor andel rapporterte imidlertid om flere symptomer etter forbudet.

Skogstad, Marit; Kjærheim, Kristina Jenny; Fladseth, Geir; Molander, Pål
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 131(21): 2119–2121
Les publikasjon