Publikasjon

Forekomst av lymfohematologisk kreft hos ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene, NTNU

Denne rapporten omhandler forekomst av LH-kreft blant studenter og ansatte ved
Rosenborglaboratoriene i perioden 1960-2004. LH-kreft er forkortelse for lymfohematologisk kreft –
kreftsykdommer i blod- og lymfedannende organer.

Undersøkelsesgruppen omfatter alle ansatte,
stipendiater og studenter med tilknytning til Rosenborglaboratoriene ved NTNU i perioden fra 1960 til
2004 (kalt Rosenborgkohorten). Utredningen bygger på tidligere utredninger i denne saken, og i sin
natur kan slike utredninger som dette aldri sikkert bekrefte eller avkrefte årsakssammenhenger knyttet
til de studerte utfallene, slik tilfellet er for alle studier som tar utgangspunkt i en allerede observert
overhyppighet av sykdom i en gruppe (cluster).

Hensikten med denne undersøkelsen er å beskrive
forekomsten av LH-kreft i Rosenborgkohorten i lys av individuell tilknytning til laboratorier og kurs der
kreftfremkallende agens har vært i bruk, med en lengre observasjonstid enn det man har hatt tidligere.